Ajan­koh­tais­ta

 

Koh­tei­den suunnittelu 

Suun­ni­tel­mis­sa kor­jauk­sia, uuden raken­ta­mis­ta, mitä vain muutoksia!

Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty kuu­luu sanonta.Tämä on myös hyvä huo­mioi­da ajois­sa, että koh­tee­seen ehtii eri osa­puo­let paneu­tua ja saa par­haat teki­jät suo­rit­ta­maan työ­tä. Esi­mer­kik­si ensi vuo­den 2020 suu­rem­pien koh­tei­den suun­nit­te­lu on menos­sa hyvää vauh­tia ja koh­ta alkaa ura­koit­si­joi­den kil­pai­lu­tuk­set yms. jot­ta kesäk­si suun­ni­tel­lut koh­teet pää­se­vät heti kevääl­lä käyn­tiin. Lii­an myö­hään herä­tes­sä huo­ma­taan että teki­jöi­tä ei niin vaan saa työ­koh­tei­siin tai ei aina­kaan nii­tä hyviä ura­koit­si­joi­ta. Kii­rees­sä kus­tan­nuk­set­kin yleen­sä kar­kaa­vat käsis­tä ja huo­ma­taan koko­nais­kus­tan­nus­ten nouse­van mel­koi­ses­ti. Ura­koit­si­jan valin­nal­la on myös suu­ri vai­ku­tus pro­jek­tien onnis­tu­mi­sel­le. Syk­syn lähes­tyes­sä ja alku­tal­ven aika­na teh­dään työ­tä ensi vuo­den pro­jek­tien kans­sa, jot­ta työt saa­daan par­hail­la teki­jöil­lä ja tar­peil­la teh­tyä. Voi­si sanoa että ajois­sa herän­nyt on voittaja!

On taas kevät! 

Kevät toi, kevät toi maa­la­rin..” Toi­ko kevät myös sisus­tusin­non? Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan uudet pin­nat sinun­kin kotiisi!

Lämpökamerakuvaus 

Vetää­kö nur­kis­sa? Tun­tuu­ko, että läm­mi­tys­las­ku vaan kas­vaa? Ota yhteyt­tä, niin teh­dään teil­lä­kin läm­pö­ka­me­ra­ku­vaus ja pal­jas­te­taan ilmavuotokohdat!

Hulevedet 

Läm­min tuli, lumi suli, rän­nit sanoo puli puli! Vai sanoo­ko? Jos ei, niin ota yhteyt­tä ja hoi­de­taan yhdes­sä hule­ve­si­hom­mat kuntoon!

Lun­ta ja Pyryä! 

Ter­ve­tu­loa Suo­meen Lumi ja Pyry! Ja hyvää mat­kaa Ähtä­riin. Mikä­li omal­la ton­til­la ei lumet ja pyryt miel­ly­tä, niin kysy meil­tä tar­jous­ta kiinteistönhuoltotöistä! 

Vie­mä­rit tukossa? 

Ethän kaa­ta­nut sitä jou­lu­kin­kun pais­to­ras­vaa vie­mä­riin? Tun­tuu­ko, että vie­mä­rit eivät oikein vedä ja ne kan­nat­tai­si kuva­ta? Vie­mä­ri­ka­me­ras­sam­me on pai­kan­nin, jon­ka avul­la vie­mä­rei­den kul­ku­reit­ti saa­daan sel­vil­le raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Myös vie­mä­rei­den puh­dis­tus onnis­tuu, mikä­li sil­le tode­taan ole­van tarvetta!

Ames­ta Facebookissa! 

Ames­ta Pal­ve­lut Oy on myös Face­boo­kis­sa. Tyk­kää sivuis­tam­me niin saat ajan­koh­tai­set vin­kit ja uuti­sia työmailtamme!

Uut­ta blogissa! 

Ames­tan blo­gis­sa ker­rom­me mm. Kou­vo­lan vie­mä­ri­ku­vauk­sis­ta ja erääs­tä epä­on­nis­tu­nees­ta viemärinsukitusremontista.