Koh­tei­den suunnittelu

Suun­ni­tel­mis­sa kor­jauk­sia, uuden raken­ta­mis­ta, mitä vain muutoksia!

Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty kuu­luu sanonta.Tämä on myös hyvä huo­mioi­da ajois­sa, että koh­tee­seen ehtii eri osa­puo­let paneu­tua ja saa par­haat teki­jät suo­rit­ta­maan työ­tä. Esi­mer­kik­si ensi vuo­den 2020 suu­rem­pien koh­tei­den suun­nit­te­lu on menos­sa hyvää vauh­tia ja koh­ta alkaa ura­koit­si­joi­den kil­pai­lu­tuk­set yms. jot­ta kesäk­si suun­ni­tel­lut koh­teet pää­se­vät heti kevääl­lä käyn­tiin. Lii­an myö­hään herä­tes­sä huo­ma­taan että teki­jöi­tä ei niin vaan saa työ­koh­tei­siin tai ei aina­kaan nii­tä hyviä ura­koit­si­joi­ta. Kii­rees­sä kus­tan­nuk­set­kin yleen­sä kar­kaa­vat käsis­tä ja huo­ma­taan koko­nais­kus­tan­nus­ten nouse­van mel­koi­ses­ti. Ura­koit­si­jan valin­nal­la on myös suu­ri vai­ku­tus pro­jek­tien onnis­tu­mi­sel­le. Syk­syn lähes­tyes­sä ja alku­tal­ven aika­na teh­dään työ­tä ensi vuo­den pro­jek­tien kans­sa, jot­ta työt saa­daan par­hail­la teki­jöil­lä ja tar­peil­la teh­tyä. Voi­si sanoa että ajois­sa herän­nyt on voittaja!

On taas kevät!

Kevät toi, kevät toi maa­la­rin..” Toi­ko kevät myös sisus­tusin­non? Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan uudet pin­nat sinun­kin kotiisi!

Oivaa aikaa lämpökamerakuvauksille!

Oivaa aikaa lämpökamerakuvauksille!

Näkyy­kö katon reu­nal­la run­saas­ti jää­puik­ko­ja? Räys­tääl­lä roik­ku­vat jää­pui­kot ovat toki kau­nii­ta, mut­ta myös vaa­ral­li­sia. Lisäk­si ne voi­vat ker­toa ilma­vuo­dois­ta, jois­ta kie­li­vät myös lumet­to­mat koh­dat muu­toin lumen peit­tä­mäl­lä katol­la. Ilman­vaih­to-ongel­mis­ta ker­too myös vedon tun­ne, joka vai­kut­taa ikä­väs­ti niin asu­mis­viih­ty­vyy­teen kuin lämmityslaskuunkin.

Läm­pö­ti­lae­rot ovat tär­kei­tä kuvia tulkitessa

Ilma­vuo­dot saa­daan pal­jas­tet­tua läm­pö­ka­me­roi­den avul­la, hel­pos­ti ja raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Läm­pö­ka­me­roil­la voi­daan pai­kan­taa ilma­vuo­dot ja kyl­mä­sil­lat, mut­ta myös esi­mer­kik­si lat­tia­läm­mi­tys- ja läm­min­ve­si­put­kien kul­ku­rei­tit. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­sil­la voi­daan pal­jas­taa myös kos­teus­vau­rioi­ta ja tut­kia raken­tei­ta. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­sia voi­daan teh­dä laa­dun var­mis­ta­mi­sek­si myös juu­ri val­mis­tu­neis­sa sekä vas­ta raken­teil­la ole­vis­sa koh­teis­sa. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­siin ja mui­hin pal­ve­lui­him­me voit tutus­tua lisää net­ti­si­vuil­lam­me. Ota yhteyt­tä, niin kuva­taan sinun­kin kiinteistösi!

Läm­pö­ka­me­ra­ku­vaus

Vetää­kö nur­kis­sa? Tun­tuu­ko, että läm­mi­tys­las­ku vaan kas­vaa? Ota yhteyt­tä, niin teh­dään teil­lä­kin läm­pö­ka­me­ra­ku­vaus ja pal­jas­te­taan ilmavuotokohdat!

Uusi vuo­si, uudet kuosit

Uusi vuo­si ja uudet ideat. Ota yhteyt­tä, niin toteu­te­taan yhdes­sä remonttiaikeesi!