Blo­gi

 

Koh­tei­den suunnittelu

Suun­ni­tel­mis­sa kor­jauk­sia, uuden raken­ta­mis­ta, mitä vain muutoksia!

Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty kuu­luu sanonta.Tämä on myös hyvä huo­mioi­da ajois­sa, että koh­tee­seen ehtii eri osa­puo­let paneu­tua ja saa par­haat teki­jät suo­rit­ta­maan työ­tä. Esi­mer­kik­si ensi vuo­den 2020 suu­rem­pien koh­tei­den suun­nit­te­lu on menos­sa hyvää vauh­tia ja koh­ta alkaa ura­koit­si­joi­den kil­pai­lu­tuk­set yms. jot­ta kesäk­si suun­ni­tel­lut koh­teet pää­se­vät heti kevääl­lä käyn­tiin. Lii­an myö­hään herä­tes­sä huo­ma­taan että teki­jöi­tä ei niin vaan saa työ­koh­tei­siin tai ei aina­kaan nii­tä hyviä ura­koit­si­joi­ta. Kii­rees­sä kus­tan­nuk­set­kin yleen­sä kar­kaa­vat käsis­tä ja huo­ma­taan koko­nais­kus­tan­nus­ten nouse­van mel­koi­ses­ti. Ura­koit­si­jan valin­nal­la on myös suu­ri vai­ku­tus pro­jek­tien onnis­tu­mi­sel­le. Syk­syn lähes­tyes­sä ja alku­tal­ven aika­na teh­dään työ­tä ensi vuo­den pro­jek­tien kans­sa, jot­ta työt saa­daan par­hail­la teki­jöil­lä ja tar­peil­la teh­tyä. Voi­si sanoa että ajois­sa herän­nyt on voittaja!

Oivaa aikaa lämpökamerakuvauksille!

Näkyy­kö katon reu­nal­la run­saas­ti jää­puik­ko­ja? Räys­tääl­lä roik­ku­vat jää­pui­kot ovat toki kau­nii­ta, mut­ta myös vaa­ral­li­sia. Lisäk­si ne voi­vat ker­toa ilma­vuo­dois­ta, jois­ta kie­li­vät myös lumet­to­mat koh­dat muu­toin lumen peit­tä­mäl­lä katol­la. Ilman­­vaih­­to-ongel­­mis­­ta ker­too myös vedon tun­ne, joka vai­kut­taa ikä­väs­ti niin asu­mis­viih­ty­vyy­teen kuin lämmityslaskuunkin.

Läm­pö­ti­lae­rot ovat tär­kei­tä kuvia tulkitessa

Ilma­vuo­dot saa­daan pal­jas­tet­tua läm­pö­ka­me­roi­den avul­la, hel­pos­ti ja raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Läm­pö­ka­me­roil­la voi­daan pai­kan­taa ilma­vuo­dot ja kyl­mä­sil­lat, mut­ta myös esi­mer­kik­si lat­­tia­­läm­­mi­­tys- ja läm­min­ve­si­put­kien kul­ku­rei­tit. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­sil­la voi­daan pal­jas­taa myös kos­teus­vau­rioi­ta ja tut­kia raken­tei­ta. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­sia voi­daan teh­dä laa­dun var­mis­ta­mi­sek­si myös juu­ri val­mis­tu­neis­sa sekä vas­ta raken­teil­la ole­vis­sa koh­teis­sa. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­siin ja mui­hin pal­ve­lui­him­me voit tutus­tua lisää net­ti­si­vuil­lam­me. Ota yhteyt­tä, niin kuva­taan sinun­kin kiinteistösi!

Lumi ja Pyry

Lumi ja Pyry ovat saa­pu­neet Suo­meen. Kii­nas­ta tul­lei­den pan­da­kar­hu­jen lisäk­si myös Kymen­laak­soon on saa­tu mel­ko run­saas­ti lun­ta ja pyryä. Pan­dat tun­tui­vat sulat­ta­van osan suo­ma­lais­ten sydä­mis­tä, mut­ta samoin kuin suh­tau­tu­mi­nen eläi­miin, jakaa lumi­työt eten­kin oma­ko­ti­ta­loa­su­jien mie­li­pi­tei­tä. Osan mie­les­tä kolaa­mi­nen ja muu lumien kans­sa reh­ki­mi­nen on inhot­ta­vaa pak­ko­pul­laa, kun taas toi­set näke­vät oivan tilai­suu­den hyö­ty­lii­kun­taan ja ulkoi­luun. Reip­pai­luk­si lumi­työt voi­vat olla jos­kus yllät­tä­vän­kin ras­kai­ta, jos lun­ta on ker­ty­nyt run­saas­ti ja eten­kin, jos se on mär­kää. Kan­nat­taa­kin muis­taa van­ha vii­saus, ”älä nos­ta seläl­lä, vaan jaloilla”.

Lumien sijoit­te­luun­kin on eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä ja vink­ke­jä, yhden olles­sa var­ma: lumet tulee sijoit­taa omal­le ton­til­le. Run­sas­lu­mi­si­na tal­vi­na voi tuon­kin neu­von toteut­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä olla han­ka­laa, kun tont­ti täyt­tyy lumes­ta ja lisää vaan tulee tai­vaan täy­del­tä. Kan­nat­tai­si­kin jo alku­tal­ves­ta miet­tiä lumien kasaus­ta, vaik­ka läm­pö­ti­lat keik­kui­si­vat­kin vie­lä pit­kään plus­san puo­lel­la. Jär­ke­vä lumien sijoi­tus sääs­tää niin omaa kun­toa kuin taloa­kin, kun jäte­tään lumet kinos­ta­mat­ta raken­nus­ten vie­rus­toil­le. Van­ha kan­sa uskoo pak­kas­lu­men eris­tä­vään vai­ku­tuk­seen, mut­ta kevään alkaes­sa alka­vat pak­kas­lu­met­kin sulaa ja sil­loin kinok­set kas­te­le­vat perus­tuk­sia ja voi­vat estää myös ilman­vaih­toa. Lumien kasauk­sis­sa kan­nat­taa alus­ta alkaen huo­mioi­da myös lii­ken­ne­tur­val­li­suus niin, ettei­vät lumi­ka­sat tuki tei­tä tai estä näky­vyyt­tä. Kan­nat­taa muis­taa myös istu­tuk­set, har­va pen­sas tyk­kää ras­kaas­ta ja oksia kat­ko­vas­ta kinok­ses­ta, vaik­ka lumi sopi­vis­sa mää­rin usein istu­tuk­sia suojaakin.

Lumi­työt eivät var­si­nai­ses­ti ole mikään väli­ne­la­ji, mut­ta tot­ta kai oikeat väli­neet avit­ta­vat tätä­kin puu­haa. Mikä­li tun­tuu, että lumi­töi­den sijaan nau­tit mie­lum­min muis­ta tal­ven puu­his­ta, niin ota mei­hin yhteyt­tä. Meil­tä löy­tyy niin väli­neet kuin teki­jät­kin tal­ven lumiu­ra­koi­hin, jol­loin voit sääs­tää aikaa ja ken­ties sel­kää­si­kin ja tutus­tua Lumin ja Pyryn tou­hui­hin sisä­ti­lois­sa.

Kink­ku­ras­vat hyö­ty­käyt­töön ja ruo­ka­jät­teet roskikseen

rasvaa viemärissä

Keit­tiön vie­mä­ris­tä kuvat­tua rasvaa

Kin­kun­ras­va on var­maan ajan­koh­tai­sin ja tutuin valis­tus­vink­ki ruo­ka­jät­tees­tä, jota ei saa kaa­taa vie­mä­riin. Ras­vat jäh­met­ty­vät vie­mä­ris­sä ja aiheut­ta­vat tukos­ta. Vas­taan on tul­lut esi­mer­kik­si kink­ku­ras­vo­jen aiheut­ta­ma tukos, jon­ka avaa­mi­seen meni lopul­ta puo­let työ­päi­väs­tä. Pie­nem­mät­kin tukok­set ja ker­ty­mät hait­taa­vat vie­mä­rin toimintaa.

Sen sijaan kin­kun­ras­va tulee kerä­tä purk­kiin ja jääh­dyt­tää. Pur­kin voi lait­taa bio­jät­tee­seen, lop­pu­jät­tee­seen tai vie­dä esi­mer­kik­si Kink­­ku­­temp­­pu-kier­­rä­­tys­­tem­­pauk­­sen keräys­paik­koi­hin, joi­hin voit tutus­tua Kink­ku­temp­pu-sivus­tol­la. Kink­ku­temp­pu on kemian­teol­li­suu­den yhtei­nen kier­rä­tys­tem­paus, jos­sa kerät­tiin vii­me vuon­na 40 000 koti­ta­lou­den kink­ku­ras­vat. Tämän vuo­den tavoit­tee­na on saa­da mukaan 100 000 koti­ta­lout­ta. Kerä­tyt kink­ku­ras­vat toi­mi­te­taan Por­voo­seen Nes­teen teh­taal­le, jos­sa sii­tä jalos­te­taan uusiu­tu­vaa polt­toai­net­ta. Mikä­li sadan­tu­han­nen koti­ta­lou­den raja täyt­tyy, lah­joit­taa Kink­ku­temp­pu 20 000 euroa Hopel­le, joka tukee vähä­va­rai­sia per­hei­tä. Kink­ku­ras­vat kerää­mäl­lä voit siis teh­dä monel­la tapaa hyvää!

Ruu­an­täh­teet eivät kuu­lu vie­mä­riin jou­lu­na, eivät­kä muu­toin­kaan. Esi­mer­kik­si vie­mä­riin kaa­det­tu ras­va aiheut­taa hel­pos­ti tukok­sien lisäk­si myös haju­hait­taa ja saat­taa hou­ku­tel­la myös rot­tia. Vie­mä­riin ei kuu­lu ras­van lisäk­si myös­kään muut ruu­an­täh­teet, jot­ka ovat peh­me­tes­sään var­si­nai­sia herk­ku­pal­joa rotille.

Rii­siä, peru­naa ja muu­ta ruo­ka­jä­tet­tä tuk­keu­tu­nee­na viemärissä

Usein tulee esi­mer­kik­si rii­si­kat­ti­lan huuh­to­mi­sen yhtey­des­sä tun­get­tua rii­sin­lo­put vie­mä­riin, joka voi pidem­män pääl­le aiheut­taa tukos­ta. Myös maka­ro­nit livah­ta­vat hel­pos­ti vie­mä­riin pas­ta­ve­siä pois kaa­taes­sa. Pas­ta, rii­sit ja esi­mer­kik­si peru­nan­kuo­ret tur­poa­vat hel­pos­ti mös­sök­si, joka tuk­keut­taa put­kea. Jos tukos pää­see syn­ty­mään kan­nat­taa sitä koit­taa avail­la koti­kons­teil­la esi­mer­kik­si ruo­ka­soo­dan ja eti­kan seok­sel­la. Mikä vie­mä­ri ei omin voi­min avau­du, kan­nat­taa pai­kal­le kut­sua huol­to­lii­ke tai Ames­ta Pal­ve­lut Oy, meil­tä löy­tyy vie­mä­ri­ka­me­roi­den lisäk­si myös kons­tit ja väli­neet vai­kei­den­kin tukos­ten avaamiseen.

 

Tur­val­lis­ta tunnelmaa

Pimeän aikaan tekee usein mie­li tun­nel­moi­da kynt­ti­län valos­sa, ja mikäs sen muka­vam­paa oli­si­kaan, kun hyg­geil­lä kynt­ti­löi­den lois­tees­sa. Kan­nat­taa muis­taa muu­ta­ma seik­ka ennen kynt­ti­lä­me­rien syty­tys­tä, ettei rau­hal­li­nen illan­viet­to saa ikä­vää käännettä:

  • Kynt­ti­lät tulee sijoit­taa tur­val­li­ses­ti, ei siis lie­hu­vien ver­ho­jen vie­reen tai kiik­ke­räl­le pöy­däl­le etei­seen. Pide­tään myös mie­les­sä, että pol­te­taan kynt­ti­löi­tä aina pala­mat­to­mal­la alus­tal­la. Ei esim. muo­vi­sen teras­si­pöy­dän päällä.
  • Kynt­ti­lää tuli­si koh­del­la kuin avo­tul­ta, val­voen ja sil­mäl­lä pitäen. Vii­mei­nen sam­mut­taa valot, siis myös kynt­ti­lät. Lap­si tai lem­mik­ki ei ole sopi­va tul­ta val­vo­maan, ei siis jäte­tä kum­pia­kaan yksin kynt­ti­län kanssa.
  • Muis­te­taan, että vaik­ka mää­rä ja mas­sa muis­sa lajeis­sa voi olla voi­maa, on yksi­kin kynt­ti­lä usein kau­nis. Kynt­ti­lä­som­mi­tel­mis­sa tulet täy­tyy pitää tar­peek­si etääl­lä toi­sis­taan, suo­si­tel­tu etäi­syys tui­kuil­le ja pöy­tä­kynt­ti­löil­le on 5 cm toisistaan.
  • Ulko­tu­lien suh­teen nou­da­te­taan suo­jae­täi­syyk­siä kul­ku­reit­tei­hin ja raken­nuk­siin. Muis­te­taan eten­kin tuu­li­sel­la sääl­lä, että folioi­set ulko­tu­let keven­ty­vät palaes­saan ja varo­taan, ettei­vät ne tuu­len kul­jet­ta­mi­na ajau­du esi­mer­kik­si kuis­tin tai par­vek­keen alle. Eikä pol­te­ta ulko­tu­lia par­vek­keel­la tai kuis­til­la, vaan vali­taan sin­ne kau­nis, palo­tur­val­li­nen lyh­ty tai vastaava.

Näil­lä eväin rau­hal­lis­ta jou­lun aikaa ja onnea uudel­le vuodelle!

Mitä asun­to­kau­pan kun­toar­vios­sa tapahtuu?

Kun­toar­vio teh­dään yleen­sä kiin­teis­tön myyn­nin yhtey­des­sä ja usein arvion kuluis­ta vas­taa­vat osta­ja ja myy­jä yhdes­sä. Asun­to­kau­pan ehto­na voi olla, ettei kun­toar­vios­sa pal­jas­tu mitään epä­miel­lyt­tä­viä yllä­tyk­siä. Myös pank­ki voi vaa­tia kun­toar­vio­ta asun­to­lai­nan saan­nin ehto­na. Kun­toar­vioi­den teko oli­si hyö­dyl­lis­tä myös ilman asun­to­kau­pan aikei­ta, sil­lä sii­nä saa­daan kat­ta­vas­ti tie­toa kiin­teis­tön nyky­kun­nos­ta ja tule­vis­ta kor­jaus­tar­peis­ta. Näin kor­jauk­sien aika­tau­lu­tus ja bud­je­toin­ti on hel­pom­paa. Kun­toar­vios­sa saat­taa myös pal­jas­tua uusia kor­jaus­tar­pei­ta, jois­ta ei ole ollut aiem­min tie­toa, jol­loin kor­jauk­siin käy­tet­tä­vät resurs­sit voi­daan koh­den­taa järkevämmin.

Usein kun­toar­vion tilaus tulee koh­det­ta myy­väl­tä kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jäl­tä. Ames­ta Pal­ve­lui­den Juk­ka Aro­lal­la on koke­mus­ta useam­man vuo­den yhteis­työs­tä Kou­vo­lan alu­een kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jien kans­sa. Usein sil­lä­kin alal­la suo­si­tuk­set kul­ke­vat pus­ka­ra­dios­sa ja samas­ta kiin­teis­tö­vä­li­tys­yh­tiös­tä tulee uusia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Juk­ka on ammat­ti­tai­toi­nen ja sel­vit­tää asiat sel­keäs­ti, niin että kaik­ki ymmär­tä­vät eikä kysy­myk­siä jää ilmaan. Tämä onkin eten­kin kiin­teis­tö­kau­pas­sa eri­tyi­sen tär­ke­ää, jot­ta kai­kil­le osa­puo­lil­le tulee rea­lis­ti­nen kuva koh­teen kun­nos­ta ja sitä kaut­ta myös rahal­li­ses­ta arvos­ta. Usein odo­te­taan, että mah­dol­li­sen asun­to­kau­pan molem­mat osa­puo­let ovat pai­kal­la kun­toar­vio­ta teh­täes­sä, jol­loin onkin hyvä paik­ka kysyä, jos jokin jää miel­tä askar­rut­ta­maan. Kun­toar­vios­ta teh­dään molem­mil­le osa­puo­lil­le myös kir­jal­li­nen raport­ti, johon kir­ja­taan suo­si­tel­lut toi­men­pi­teet ja tule­vat korjauskohteet.

Kun­toar­vios­sa kerä­tään ensin taus­ta­tie­dot koh­tees­ta, kuten raken­nus­vuo­si ja läm­mi­tys­muo­to. Raken­nus kier­re­tään ulko­puo­lel­ta, tar­kas­te­taan esi­mer­kik­si ikku­noi­den, jul­ki­si­vun ja perus­tus­ten kun­to, maan­pin­nan muo­toi­lut ja raken­nuk­sen vie­rus­tat. Samal­la tut­ki­taan, onko koh­tees­sa salao­jia tai sok­ke­lin ulko­puo­lis­ta vede­ne­ris­tys­tä. Usein raken­nus­ta lähel­lä on kas­vil­li­suut­ta, joka aiheut­taa perus­tuk­sil­le tur­haa kos­teus­ra­si­tus­ta. Iso puus­to voi myös vau­rioit­taa salao­jia ja tuk­kia nii­tä jopa koko­naan. Kas­vil­li­suus tuli­si­kin pitää kah­den met­rin pääs­sä raken­nuk­ses­ta, jot­ta se ei aiheut­tai­si kos­teus­ra­si­tus­ta tai likai­si myös­kään kattoja.

Salao­jat on tar­koi­tet­tu perus­tuk­sien kui­va­tuk­seen ja taas sade­ve­si­vie­mä­röin­ti joh­taa pois katol­ta tule­vat vedet. Näi­tä katoil­ta ja salao­jis­ta kerät­ty­jä vesiä kut­su­taan myös hule­ve­sik­si, joi­ta ei saa joh­taa taval­li­seen vie­mä­riin. Hule­ve­sien pois­tos­ta saa ajan­koh­tai­sia lisä­oh­jei­ta esi­mer­kik­si omal­ta vesi­lai­tok­sel­ta, Kot­kas­sa Kymen Vesi Oy ja Kou­vo­las­sa Kou­vo­lan Vesi Oy. Kun salao­jat ja hule­ve­sien pois­tot on tar­kas­tet­tu, siir­ry­tään katol­le. Samal­la tar­kas­te­taan muun muas­sa kat­to­tur­va­tuot­teet, onko nousu­tik­kaat asial­li­ses­ti kiin­ni­tet­ty ja onko pii­pul­le jär­jes­tet­ty nuo­hoo­jaa­kin aja­tel­len tur­val­li­nen kul­ku. Katon kun­toa tar­kas­tel­les­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta myös läpi­vien­tien tii­vis­tyk­siin, hor­min kun­toon ja pii­pun vierustoihin.

Katol­ta siir­ry­tään sisä­ti­loi­hin, joi­den tar­kas­tus aloi­te­taan ylä­poh­ja­ti­lois­ta. Ylä­poh­jas­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta muun muas­sa ylä­poh­ja­ti­lan ja siel­lä kul­ke­vien put­kien eris­tyk­siin ja mah­dol­li­siin vau­rioi­hin. Sisä­ti­lois­sa tar­kas­tus­ta jat­ke­taan kyl­py­huo­ne­ti­lois­sa, jos­sa suo­ri­te­taan pin­ta­kos­teus­mit­tauk­set ja tar­kas­te­taan esi­mer­kik­si laat­to­jen kiin­nit­ty­vyys ja sau­mauk­sien kun­to. Kos­teis­sa tilois­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta myös esi­mer­kik­si ilman­vaih­toon. Mär­kä­ti­la­tar­kas­tus­ten yhtey­des­sä tar­kis­te­taan myös wc-tilat ja suo­ri­te­taan tar­vit­ta­vat kos­teus­mit­tauk­set. Myös vie­mä­rit ja käyt­tö­ve­si­put­ket tar­kas­te­taan, onko niis­sä puut­tei­ta ja mitä mate­ri­aa­lia ne ovat.

Tar­kas­tus­ta jat­ke­taan mär­kä­ti­lo­jen jäl­keen keit­tiös­sä ja muis­sa sisä­ti­lois­sa. Keit­tiös­sä kiin­ni­te­tään huo­mio­ta muun muas­sa keit­tiön kun­toon ylei­ses­ti, astian­pe­su­ko­neen pois­toon ja sii­hen, onko koneen alla suo­ja­kau­ka­loa. Astian­pe­su­ko­neen alle suo­si­tel­laan aina asen­net­ta­vak­si suo­ja­kau­ka­lo, joka ohjaa vuo­don sat­tues­sa vedet koneen eteen esil­le, kun ne muu­toin jäi­si­vät koneen alle pii­loon. Sisä­ti­lois­sa tar­kas­te­taan myös esi­mer­kik­si mah­dol­lis­ten tuli­si­jo­jen kun­to, palo­va­roit­ti­mien mää­rä ja säh­köis­tyk­sen asian­mu­kai­suus. Sisä­ti­lo­jen tar­kas­tuk­ses­sa kiin­ni­te­tään muu­toin­kin huo­mio­ta ilman laa­tuun sekä esiin tule­viin seik­koi­hin asun­non kun­nos­sa ja mah­dol­li­siin vuo­to­jäl­kiin ja vaurioihin.

Kai­ken kaik­ki­aan kun­toar­vio on tut­ki­mus, joka kan­nat­taa teet­tää eten­kin asun­to­kau­pan yhtey­des­sä, mut­ta myös muul­loin. Kun­toar­vios­sa käy­dään kat­ta­vas­ti läpi asun­non kun­to, kui­ten­kin pin­to­ja rik­ko­mat­to­mil­la mene­tel­mil­lä. Asun­to­kau­pan kun­toar­vios­sa kan­nat­taa olla molem­pien osa­puo­lien pai­kal­la, ja jos vaan lähi­pii­ris­sä on asian­tun­te­via hen­ki­löi­tä, saa hei­dät toki ottaa mukaan tar­kas­tuk­seen. Lisä­tie­to­ja asun­to­jen kun­toar­viois­ta saat Jukal­ta, ota roh­keas­ti yhteyttä!

Kun­toar­vioi­ta ja kuvauk­sia Kouvolassa

REIM Kymi Oy Ltd:n isän­nöit­si­jä Kir­si Kor­jo­nen tutus­tui Juk­kaan kesäl­lä 2017 talo­yh­tiön kun­toar­vioi­den paris­sa. Jukan esi­tel­tyä toi­min­taan­sa tar­kem­min, pyy­si Kir­si tar­jous­ta useam­man talo­yh­tiön koko­nais­val­tai­sis­ta kun­toar­viois­ta myös Ames­ta Pal­ve­lut Oy:ltä. Koh­tee­na oli eri­lai­sia pien­­ker­­ros­­ta­­lo- ja rivi­ta­lo­yh­tiöi­tä, jois­ta seit­se­mäs­tä saa­tiin myön­tä­vät vas­tauk­set tar­jouk­siin. Kir­si arvos­ti tar­jous­kil­pai­lus­sa koh­tuul­lis­ta hin­noit­te­lua ja myös Jukan aitoa halua tutus­tua yhtiöihin.

Kun­toar­viois­sa suo­ri­te­taan talo­yh­tiön jokai­ses­sa asun­nos­sa sen sisä­puo­li­nen tar­kas­tus, teh­dään mär­kä­ti­lois­sa kos­teus­mit­tauk­set ja tar­peen vaa­ties­sa myös pora­rei­kä­mit­tauk­set. Lisäk­si suu­rim­mas­sa osas­sa yhtiöi­tä suo­ri­te­taan myös run­ko­vie­mä­rin ja sen haa­ro­jen vie­mä­ri­ku­vaus. Osas­sa talo­yh­tiöi­tä teh­dään myös salao­jien kuvaus ja kun­non tar­kas­tus. Näi­den lisäk­si Ames­ta Pal­ve­lut Oy on teh­nyt yhtiön isän­nöi­mis­sä koh­teis­sa muun muas­sa ilman­­vaih­­to- ja kos­tean­ti­lan­tar­kas­tuk­sia sekä eri­lai­sia raken­nus­töi­tä pos­ti­laa­tik­ko­te­li­nees­tä jätekatokseen.

Kir­si pitää lisäk­si Ames­ta Pal­ve­lut Oy:n moni­puo­li­suu­des­ta, sil­lä pal­ve­lui­ta saa niin pie­niin kor­jaus­töi­hin, kuin kat­ta­viin suun­nit­te­lu – ja val­von­tau­ra­koi­hin­kin. Toi­mi­van yhteis­työ­ver­kos­ton avul­la esi­mer­kik­si isom­mat suun­nit­te­lu­työt voi­daan tar­vit­taes­sa ulkois­taa, mut­ta pää­asial­li­ses­ti myös suun­nit­te­lu­työt teh­dään Ames­ta Pal­ve­luil­la itse. Lisäk­si pal­ve­lui­ta löy­tyy eri­lais­ten ja eten­kin eri­ko­kois­ten talo­yh­tiöi­den tar­pei­siin, mikä on Kir­si Kor­jo­sen mukaan erit­täin ter­ve­tul­lut­ta tilan­tee­seen, jos­sa on ollut han­ka­luuk­sia löy­tää koh­tuu­hin­tais­ta teki­jää pie­neh­köi­hin kor­jaus­hank­kei­siin. ”Pidän myös ruo­hon­juu­ri­ta­son ker­ron­nas­ta, jos­sa saa esit­tää tyh­miä­kin kysy­myk­siä”, ker­too Kirsi.

Epä­on­nis­tu­nut vie­mä­rei­den suki­tus, kuin­ka sii­tä lopul­ta selvittiin

Koko pro­jek­ti alkoi kesäl­lä 2016 sii­tä, kun myyn­ti­mies soit­ti ja kysyi Ris­ton ja hänen vai­mon­sa omis­ta­man talon ikää. Puhe­lus­sa myyn­ti­mies myös kysyi, sai­si­ko tul­la tutus­tu­maan taloon ja paris­kun­ta suos­tui tähän. Suki­tus­fir­man mies saa­pui hei­nä­kuun lopul­la kat­so­maan vie­mä­rei­tä ja hän oli kuva­tes­saan ilmoit­ta­nut, ettei muka­na ole­val­la lait­teis­tol­la pys­tyi­si kyl­lä koko vie­mä­riä kuvaa­maan­kaan. Osit­tais­ta vie­mä­ri­ku­vaus­ta suo­rit­taes­saan mies ker­toi, kuin­ka kal­liik­si tuli­si, jos put­kis­to­re­mont­tia ei tee ajois­sa. Kuvauk­sen lopuk­si annet­tiin ymmär­tää, että jotain vie­mä­reil­le tuli­si nyt tosi­aan teh­dä ja suki­tus oli­si sii­hen paras keino.

Työt aloi­tet­tiin syk­sym­mäl­lä, remon­tin jo ker­ran siir­tyes­sä suki­tus­fir­man pyyn­nös­tä. Ensim­mäi­sen työ­päi­vän aamu­na fir­mas­ta tuli nuo­ri mies yksin. Tilaa­jat luu­li­vat, että pai­kal­la oli­si useam­pia­kin työ­mie­hiä, lopul­ta paris­kun­nan mies sit­ten alkoi apu­mie­hek­si urak­kaan. Van­ha, museoau­tok­si luon­neh­dit­tu auto ajoi pihaan ja alkoi pese­mään vie­mä­riä. Apu­mies, ura­kan tilaa­ja Ris­to kuva­si pesua: “se oli kuin naa­man oli­si pes­syt ilman vet­tä”. Kol­man­te­na työ­päi­vä­nä ton­til­le tuli kak­si työ­mies­tä, ja ura­kan tilaa­ja oli uudel­ta työ­mie­hel­tä kysel­lyt, kuin­ka pal­jon on tul­lut suki­tus­hom­mia teh­tyä. ”Ei päi­vää­kään” oli mie­hen vas­taus. Tilaa­jal­le oli vakuu­tet­tu, että kaik­ki asen­ta­jat oli­si­vat pit­käl­le kou­lu­tet­tu­ja henkilöitä.

Kun työt oli sukit­ta­jien mie­les­tä teh­ty, kysyi tilaa­ja vie­mä­rin­ku­vaus­tal­len­net­ta. Videot luvat­tiin toi­mit­taa jäl­ki­kä­teen ja samal­la keho­tet­tiin ole­maan käyt­tä­mät­tä wc-istuin­­ta, jot­ta sen lii­maus ehti­si kui­vua. Täs­tä alkoi­kin kui­vat­te­lu, sil­lä eipä se lii­ma niin vaan kui­vu­nut­kaan. Tilaa­ja huo­ma­si myös, että auto­tal­lis­sa ole­va vie­mä­rin tar­kas­tus­luuk­ku vuo­taa ura­kan jäl­jil­tä. Tilaa­ja otti yhteyt­tä suki­tus­fir­maan ja siel­tä tuli muu­ta­man päi­vän pääs­tä kak­si mies­tä viko­ja korjailemaan.

Joku aika suki­tusu­ra­kan jäl­keen alkoi paris­kun­nan vai­mo ihmet­te­le­mään, mik­si lavu­aa­rit ja pesu­huo­neen lat­tia­kai­vo vetä­vät niin huo­nos­ti. Koit­ti seu­raa­va vuo­si ja alku­vuo­des­ta tuli las­ku suki­tusu­ra­kas­ta. Tilaa­ja otti yhteyt­tä suki­tus­fir­maan ja kyse­li video­ku­vien perään, joi­ta ei vie­lä ollut toi­mi­tet­tu. Vas­tauk­sek­si tuli, että videot sisäl­tä­nyt muis­ti­tik­ku on huk­ku­nut jon­ne­kin, johon vas­tauk­se­na tilaa­ja vaa­ti put­kis­to­jen pesua ja uudel­leen kuvaus­ta sukit­ta­jan kus­tan­nuk­sel­la. Las­ku­tus­ta siir­ret­tiin kuu­kau­del­la ja yllät­täen muis­ti­tik­ku löy­tyi ja saa­pui pos­tis­sa perille.

Paris­kun­nan poi­ka tuli avuk­si videoi­den kat­se­luun ja kuvia kat­sel­les­saan he tote­si­vat työn ole­van täy­sin puut­teel­lis­ta. Paris­kun­nan poi­ka tun­si Ames­ta Pal­ve­lui­den Juk­ka Aro­lan, kun ovat kotoi­sin samoil­ta suun­nil­ta, ja kehot­ti isään­sä ole­maan yhteyk­sis­sä Juk­kaan. Juk­ka oli heti val­mis yhteis­työ­hön ja sovit­tiin, että tilaa­ja toi­mit­taa muis­ti­ti­kun Jukal­le ja Juk­ka kat­soo videon läpi. Juk­ka tutus­tui videoon ja kon­sul­toi asias­ta vie­lä tut­tua­kin, jol­la on pal­jon osaa­mis­ta alal­ta. Yhdes­sä he sit­ten ihmet­te­li­vät huo­no­laa­tuis­ta video­ta ja tote­si­vat työn täy­sin ala-arvoi­­sek­­si. Video oli lisäk­si kuvat­tu niin nopeas­ti, että sitä piti kat­soa hidas­tuk­sel­la, jot­ta kuvas­ta sai jotain sel­vää. Videol­ta pal­jas­tui esi­mer­kik­si se, että lat­tia­kai­vo oli kyl­lä pin­noi­tet­tu, mut­ta sii­tä läh­te­väs­tä vie­mä­ri­put­kes­ta pin­noit­teet puut­tui­vat koko­naan. Videol­ta näh­tiin myös se, että vie­mä­ris­tä puut­tui pin­noi­tet­ta useam­mas­ta koh­das­ta ja jopa koko­nai­sia haa­ro­ja oli jätet­ty koko­naan sukittamatta.

Täs­tä läh­ti käyn­tiin yhteis­työ Jukan ja tilaa­ja­pa­ris­kun­nan välil­lä, joka tilaa­jan mukaan tuot­ti pal­jon posi­tii­vis­ta tulos­ta. Tilaa­ja otti yhteyt­tä suki­tus­fir­maan sil­lä vaa­ti­muk­sel­la, että joko he tai tilaa­ja peset­tää put­kis­ton ja kuvaa sen kun­nol­la suki­tus­fir­man las­kuun. Sovit­tiin, että tilaa­ja hoi­taa tämän ja toi­mit­taa mate­ri­aa­lin kuvak­sis­ta myös suki­tus­fir­maan. Juk­ka hoi­ti tilaa­jan puo­les­ta tar­jous­ky­se­lyt ja lopul­ta Kuusan­kos­kel­ta tuli yri­tys hoi­ta­maan vie­mä­rei­den kuvauk­sen ja pesun. Täs­tä alkoi rekla­maa­tioi­den sar­ja ja kor­jaus­ten rul­jans­si, jos­ta tilaa­ja ei luul­lut lop­pua tulevan.

Ensim­mäi­sen ulko­puo­li­sen suo­rit­ta­man vie­mä­ri­ku­vauk­sen jäl­keen otet­tiin yhteyt­tä sukit­ta­ja­fir­maan ja talol­le saa­pui kak­si mies­tä Sii­lin­jär­vel­tä vau­rioi­ta kor­jaa­maan. He kuva­si­vat vie­mä­rit vie­lä itse uudel­leen ja alkoi­vat kor­jaa­maan vie­mä­rei­den puut­tu­via pin­noi­tuk­sia. Näi­den kor­jaus­ten jäl­keen teh­tiin uusi vie­mä­ri­ku­vaus, jon­ka teki ulko­puo­li­nen, sukit­ta­ja­fir­man tilaa­ma vie­mä­ri­ku­vaa­ja Hel­sin­gis­tä, joka tote­si työs­sä ole­van edel­leen kor­jat­ta­vaa. Sii­lin­jär­ven mie­het tuli­vat vie­lä uudes­taan kor­jaa­maan pin­noi­tuk­sia ja kuva­si­vat put­ket pin­noi­tuk­sen jäl­keen. Lopul­ta kai­ken kor­jaa­mi­sen ja kuvaa­mi­sen jäl­jil­tä pit­käk­si veny­nyt urak­ka tuli pää­tök­seen­sä. Vie­mä­rit on nyt suki­tet­tu. Mut­ta esi­mer­kik­si keit­tiön vie­mä­ris­sä on niin mon­ta ker­ros­ta pin­noi­tet­ta, jot­ka ovat kutis­ta­neet put­ken hal­kai­si­jan pie­nek­si, että vie­mä­ri vetää pal­jon huo­nom­min kuin aiemmin.

Lopul­ta, kaik­kien vai­hei­den jäl­keen tilaa­jat koke­vat saa­neen­sa mel­koi­sen ope­tuk­sen. Alun perin ura­kan hin­nak­si piti tul­la 16 000 euroa, jos­ta tilaa­jat pää­tyi­vät lopul­ta mak­sa­maan 12 000 euroa. Ames­ta Pal­ve­lui­den kor­vaus oli tämän lisäk­si noin ton­nin luok­kaa, mut­ta tilaa­jat koke­vat, että ura­kas­ta tus­kin oltai­siin lopul­ta sel­vit­ty ilman Jukan apu­ja. Koke­mus­ten sar­jas­sa jäi­kin mie­leen myös hyvää, lähin­nä Jukan tavas­ta hoi­taa pro­jek­tia. Tilaa­ja­pa­ris­kun­ta suo­sit­te­lee erit­täin mie­lel­lään Juk­kaa vas­taa­viin pro­jek­tei­hin, jois­sa vaa­di­taan yhteis­työ­tä, moniam­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta ja toi­mi­vaa yhteistyöverkostoa.

Tämä on syk­sy ja nyt -

Läm­mi­tys­kausi on alka­nut ja mones­sa kodis­sa onkin läm­mi­tel­ty tak­kaa jo ensim­mäi­siä ker­to­ja. Jos tämän syk­syn ensim­mäi­nen läm­mi­tys­ker­ta on vie­lä edes­sä, kan­nat­taa muis­taa muu­ta­ma läm­mi­tys­kau­den aloi­tuk­seen liit­ty­vä vinkki.

Tak­kaa ensim­mäis­tä ker­taa kesän jäl­jil­tä sytyt­täes­sä kan­nat­taa pel­ti ja takan luu­kut ava­ta hyvis­sä ajoin. Näin tuli­si­ja läm­pe­nee, hor­mi kui­vuu ja ilma­lu­kon ris­ki pie­ne­nee. Ilma­luk­ko voi syn­tyä sil­loin, jos hor­min ei anne­ta kui­vua ennen ensim­mäis­tä läm­mi­tys­ker­taa, vaan hor­mi on vie­lä kos­tea ja kyl­mä. Hor­min ylä­pään kyl­mä ilma ei pääs­tä läm­min­tä ilmaa pois­tu­maan pii­pus­ta, vaan ajaa läm­pöi­sen ilman kul­ke­maan alas­päin ja takan luu­kuis­ta sisäl­le asun­toon, tulok­se­na savut sisäl­lä ja tym­peä haju huo­nees­sa. Takan luu­kut kan­nat­taa­kin ava­ta jo vaik­ka edel­li­se­nä päi­vä­nä. Samal­la ava­taan pel­ti, pois­te­taan tuh­kat ja puh­dis­te­taan luu­kut. Hor­min läm­mit­tä­mis­tä kan­nat­taa aloi­tel­la polt­ta­mal­la kynt­ti­lää tai pape­ria tuli­si­jas­sa. Läm­pe­ne­mis­tä voi ede­saut­taa myös esi­mer­kik­si auton sisä­ti­la­läm­mit­ti­mel­lä tai hiustenkuivaajalla.

Kun hor­mi on saa­tu läm­pe­ne­mään ja kos­teus pois­tu­maan, teh­dään ensim­mäi­set pie­net tulet. Ensim­mäi­sil­lä läm­mi­tys­ker­roil­la puun tulee olla pie­ni­ko­kois­ta ja kui­vaa. Puun mää­rän tulee olla hil­lit­ty, sil­lä lii­an äkil­li­nen kuu­mak­si läm­mit­tä­mi­nen voi vau­rioit­taa hor­mia ja pahim­mil­laan hal­kais­ta tuli­si­jan. Ensim­mäi­sis­tä tulis­ta kan­nat­taa­kin teh­dä pie­net tun­nel­moin­ti­tu­let ja kas­vat­taa kla­pi­mää­rää hil­jal­leen läm­mi­tys­ker­to­jen edetessä.

Tuli­si­jan läm­mi­tyk­seen voi­daan toki antaa yleis­vink­ke­jä ja ohjei­ta, mut­ta lopul­ta jokai­nen tuli­si­ja on oma yksi­lön­sä. Aivan kuten läm­mit­tä­jän­sä­kin. Kan­nat­taa­kin ope­tel­la rau­has­sa oman tuli­si­jan nik­sit ja kom­mer­ven­kit. Mut­ta yksi yleis­oh­je on annet­ta­vis­sa: tar­kas­ta palovaroitin.

Tun­nel­mal­li­sia syysiltoja!

Aurin­koi­sen per­jan­tain kuu­lu­mi­sia työmailta

Päi­vä alkoi aamu var­hai­sel­la Inke­roi­sis­sa, jos­sa suo­ri­tet­tiin kun­toar­vio asun­to­kaup­paa var­ten. Välit­tä­jä otti yhteyt­tä jokin aika sit­ten hyvä­kun­toi­ses­ta pien­ta­los­ta, jos­sa oli­si asun­to­kau­pat edes­sä, jos vaan kun­to­tar­kas­tuk­ses­sa ei pal­jas­tui­si mitään yllät­tä­vää. Tar­kas­tus sovit­tiin per­jan­tail­le, joka osoit­tau­tui hyväk­si kun­to­tar­kas­tus­päi­väk­si kelien­sä puo­les­ta, sopi­van aurin­kois­ta ja poutaa.

Kun­toar­vion koh­de osoit­tau­tui ole­van hyväs­sä kunnossa.

Pai­kal­la tar­kas­tuk­ses­sa oli­vat asun­to­vä­lit­tä­jän lisäk­si myy­jä sekä osta­ja kave­rin­sa kans­sa. Asun­to­kaup­paa var­ten teh­tä­väs­sä tar­kas­tuk­ses­sa onkin tär­ke­ää, että pai­kal­la on sekä osta­ja että myy­jä, jot­ta kai­kil­le osa­puo­lil­le tulee rea­lis­ti­nen kuva myy­tä­vän kiin­teis­tön kun­nos­ta. Ja toki molem­mat osa­puo­let saa­vat halu­tes­saan ottaa kave­rin­kin mukaan, teh­dään­hän asun­to­kaup­paa val­mis­tel­taes­sa kui­ten­kin yksiä elä­män isoim­mis­ta päätöksistä

Oli muka­va huo­ma­ta, että koh­de oli hyvä­kun­toi­nen ja omis­ta­ja on vuo­sien saa­tos­sa pitä­nyt hyvää huol­ta raken­nuk­ses­ta. Tar­kis­tus aloi­tet­tiin oma­ko­ti­ta­lon sisä­ti­lois­ta, jon­ka jäl­keen siir­ryt­tiin teke­mään ulko­puo­lis­ta tar­kas­tus­ta ylä­poh­ja­ti­lo­ja myö­ten. Tar­kas­tuk­sen ede­tes­sä arvio kiin­teis­tön hyväs­tä kun­nos­ta vah­vis­tui ja vas­taan tuli lähin­nä pie­niä huoltokorjaustarpeita. 

Kun­toar­vion jäl­keen auton nok­ka kään­tyi koh­ti Kou­vo­laa, jos­sa koh­tee­na oli kat­to­re­mon­tin tar­pees­sa ole­va rivi­ta­lo­yh­tiö. Pai­kal­la odot­te­li­kin yhtiön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, jon­ka kans­sa käy­tiin läpi rivi­ta­lo­yh­tiön tar­pei­ta katon uusi­mi­sen suh­teen. Tapaa­mi­sen tar­koi­tuk­se­na oli tutus­tua koh­tee­seen niin, että saa­tu­jen tie­to­jen poh­jal­ta voi­daan esit­tää suun­ni­tel­ma katon uusi­mi­ses­ta sekä sii­hen liit­ty­vis­tä muis­ta toi­men­pi­teis­tä. Koko­nais­pro­jek­ti sisäl­täi­si koko pro­jek­tin läpi­ve­don ura­koit­si­joi­den kil­pai­lu­tuk­ses­ta työ­maa­val­von­taan. Tämän päi­vän tutus­tu­mi­ses­ta saa­tu­jen tie­to­jen avul­la teh­dään tar­jous­ta taloyhtiölle.

Vie­mä­ri­ku­vaus­ta UPM:llä. Lue lisää kuvauk­sis­ta pal­ve­lut - sivul­ta.

Suun­ni­tel­mat mie­les­sä on aika kur­va­ta ruo­ka­tun­nil­le, jotain nope­aa ja help­poa ennen seu­raa­vaa keikkaa.Amesta Pal­ve­lut tekee myös vie­­mä­­ri- ja put­kis­to­ku­vauk­sia ja täl­lä ker­taa oli­kin tie­dos­sa jo tut­tu kuvaus­paik­ka UPM:llä. Kuvauk­sien jäl­keen ohjel­mas­sa oli­si vie­lä rapor­tin kir­joit­ta­mis­ta ja sit­ten syys­vii­kon­lo­pun viettoon!