Koko pro­jek­ti alkoi kesäl­lä 2016 sii­tä, kun myyn­ti­mies soit­ti ja kysyi Ris­ton ja hänen vai­mon­sa omis­ta­man talon ikää. Puhe­lus­sa myyn­ti­mies myös kysyi, sai­si­ko tul­la tutus­tu­maan taloon ja paris­kun­ta suos­tui tähän. Suki­tus­fir­man mies saa­pui hei­nä­kuun lopul­la kat­so­maan vie­mä­rei­tä ja hän oli kuva­tes­saan ilmoit­ta­nut, ettei muka­na ole­val­la lait­teis­tol­la pys­tyi­si kyl­lä koko vie­mä­riä kuvaa­maan­kaan. Osit­tais­ta vie­mä­ri­ku­vaus­ta suo­rit­taes­saan mies ker­toi, kuin­ka kal­liik­si tuli­si, jos put­kis­to­re­mont­tia ei tee ajois­sa. Kuvauk­sen lopuk­si annet­tiin ymmär­tää, että jotain vie­mä­reil­le tuli­si nyt tosi­aan teh­dä ja suki­tus oli­si sii­hen paras keino.

Työt aloi­tet­tiin syk­sym­mäl­lä, remon­tin jo ker­ran siir­tyes­sä suki­tus­fir­man pyyn­nös­tä. Ensim­mäi­sen työ­päi­vän aamu­na fir­mas­ta tuli nuo­ri mies yksin. Tilaa­jat luu­li­vat, että pai­kal­la oli­si useam­pia­kin työ­mie­hiä, lopul­ta paris­kun­nan mies sit­ten alkoi apu­mie­hek­si urak­kaan. Van­ha, museoau­tok­si luon­neh­dit­tu auto ajoi pihaan ja alkoi pese­mään vie­mä­riä. Apu­mies, ura­kan tilaa­ja Ris­to kuva­si pesua: “se oli kuin naa­man oli­si pes­syt ilman vet­tä”. Kol­man­te­na työ­päi­vä­nä ton­til­le tuli kak­si työ­mies­tä, ja ura­kan tilaa­ja oli uudel­ta työ­mie­hel­tä kysel­lyt, kuin­ka pal­jon on tul­lut suki­tus­hom­mia teh­tyä. ”Ei päi­vää­kään” oli mie­hen vas­taus. Tilaa­jal­le oli vakuu­tet­tu, että kaik­ki asen­ta­jat oli­si­vat pit­käl­le kou­lu­tet­tu­ja henkilöitä.

Kun työt oli sukit­ta­jien mie­les­tä teh­ty, kysyi tilaa­ja vie­mä­rin­ku­vaus­tal­len­net­ta. Videot luvat­tiin toi­mit­taa jäl­ki­kä­teen ja samal­la keho­tet­tiin ole­maan käyt­tä­mät­tä wc-istuin­ta, jot­ta sen lii­maus ehti­si kui­vua. Täs­tä alkoi­kin kui­vat­te­lu, sil­lä eipä se lii­ma niin vaan kui­vu­nut­kaan. Tilaa­ja huo­ma­si myös, että auto­tal­lis­sa ole­va vie­mä­rin tar­kas­tus­luuk­ku vuo­taa ura­kan jäl­jil­tä. Tilaa­ja otti yhteyt­tä suki­tus­fir­maan ja siel­tä tuli muu­ta­man päi­vän pääs­tä kak­si mies­tä viko­ja korjailemaan.

Joku aika suki­tusu­ra­kan jäl­keen alkoi paris­kun­nan vai­mo ihmet­te­le­mään, mik­si lavu­aa­rit ja pesu­huo­neen lat­tia­kai­vo vetä­vät niin huo­nos­ti. Koit­ti seu­raa­va vuo­si ja alku­vuo­des­ta tuli las­ku suki­tusu­ra­kas­ta. Tilaa­ja otti yhteyt­tä suki­tus­fir­maan ja kyse­li video­ku­vien perään, joi­ta ei vie­lä ollut toi­mi­tet­tu. Vas­tauk­sek­si tuli, että videot sisäl­tä­nyt muis­ti­tik­ku on huk­ku­nut jon­ne­kin, johon vas­tauk­se­na tilaa­ja vaa­ti put­kis­to­jen pesua ja uudel­leen kuvaus­ta sukit­ta­jan kus­tan­nuk­sel­la. Las­ku­tus­ta siir­ret­tiin kuu­kau­del­la ja yllät­täen muis­ti­tik­ku löy­tyi ja saa­pui pos­tis­sa perille.

Paris­kun­nan poi­ka tuli avuk­si videoi­den kat­se­luun ja kuvia kat­sel­les­saan he tote­si­vat työn ole­van täy­sin puut­teel­lis­ta. Paris­kun­nan poi­ka tun­si Ames­ta Pal­ve­lui­den Juk­ka Aro­lan, kun ovat kotoi­sin samoil­ta suun­nil­ta, ja kehot­ti isään­sä ole­maan yhteyk­sis­sä Juk­kaan. Juk­ka oli heti val­mis yhteis­työ­hön ja sovit­tiin, että tilaa­ja toi­mit­taa muis­ti­ti­kun Jukal­le ja Juk­ka kat­soo videon läpi. Juk­ka tutus­tui videoon ja kon­sul­toi asias­ta vie­lä tut­tua­kin, jol­la on pal­jon osaa­mis­ta alal­ta. Yhdes­sä he sit­ten ihmet­te­li­vät huo­no­laa­tuis­ta video­ta ja tote­si­vat työn täy­sin ala-arvoi­sek­si. Video oli lisäk­si kuvat­tu niin nopeas­ti, että sitä piti kat­soa hidas­tuk­sel­la, jot­ta kuvas­ta sai jotain sel­vää. Videol­ta pal­jas­tui esi­mer­kik­si se, että lat­tia­kai­vo oli kyl­lä pin­noi­tet­tu, mut­ta sii­tä läh­te­väs­tä vie­mä­ri­put­kes­ta pin­noit­teet puut­tui­vat koko­naan. Videol­ta näh­tiin myös se, että vie­mä­ris­tä puut­tui pin­noi­tet­ta useam­mas­ta koh­das­ta ja jopa koko­nai­sia haa­ro­ja oli jätet­ty koko­naan sukittamatta.

Täs­tä läh­ti käyn­tiin yhteis­työ Jukan ja tilaa­ja­pa­ris­kun­nan välil­lä, joka tilaa­jan mukaan tuot­ti pal­jon posi­tii­vis­ta tulos­ta. Tilaa­ja otti yhteyt­tä suki­tus­fir­maan sil­lä vaa­ti­muk­sel­la, että joko he tai tilaa­ja peset­tää put­kis­ton ja kuvaa sen kun­nol­la suki­tus­fir­man las­kuun. Sovit­tiin, että tilaa­ja hoi­taa tämän ja toi­mit­taa mate­ri­aa­lin kuvak­sis­ta myös suki­tus­fir­maan. Juk­ka hoi­ti tilaa­jan puo­les­ta tar­jous­ky­se­lyt ja lopul­ta Kuusan­kos­kel­ta tuli yri­tys hoi­ta­maan vie­mä­rei­den kuvauk­sen ja pesun. Täs­tä alkoi rekla­maa­tioi­den sar­ja ja kor­jaus­ten rul­jans­si, jos­ta tilaa­ja ei luul­lut lop­pua tulevan.

Ensim­mäi­sen ulko­puo­li­sen suo­rit­ta­man vie­mä­ri­ku­vauk­sen jäl­keen otet­tiin yhteyt­tä sukit­ta­ja­fir­maan ja talol­le saa­pui kak­si mies­tä Sii­lin­jär­vel­tä vau­rioi­ta kor­jaa­maan. He kuva­si­vat vie­mä­rit vie­lä itse uudel­leen ja alkoi­vat kor­jaa­maan vie­mä­rei­den puut­tu­via pin­noi­tuk­sia. Näi­den kor­jaus­ten jäl­keen teh­tiin uusi vie­mä­ri­ku­vaus, jon­ka teki ulko­puo­li­nen, sukit­ta­ja­fir­man tilaa­ma vie­mä­ri­ku­vaa­ja Hel­sin­gis­tä, joka tote­si työs­sä ole­van edel­leen kor­jat­ta­vaa. Sii­lin­jär­ven mie­het tuli­vat vie­lä uudes­taan kor­jaa­maan pin­noi­tuk­sia ja kuva­si­vat put­ket pin­noi­tuk­sen jäl­keen. Lopul­ta kai­ken kor­jaa­mi­sen ja kuvaa­mi­sen jäl­jil­tä pit­käk­si veny­nyt urak­ka tuli pää­tök­seen­sä. Vie­mä­rit on nyt suki­tet­tu. Mut­ta esi­mer­kik­si keit­tiön vie­mä­ris­sä on niin mon­ta ker­ros­ta pin­noi­tet­ta, jot­ka ovat kutis­ta­neet put­ken hal­kai­si­jan pie­nek­si, että vie­mä­ri vetää pal­jon huo­nom­min kuin aiemmin.

Lopul­ta, kaik­kien vai­hei­den jäl­keen tilaa­jat koke­vat saa­neen­sa mel­koi­sen ope­tuk­sen. Alun perin ura­kan hin­nak­si piti tul­la 16 000 euroa, jos­ta tilaa­jat pää­tyi­vät lopul­ta mak­sa­maan 12 000 euroa. Ames­ta Pal­ve­lui­den kor­vaus oli tämän lisäk­si noin ton­nin luok­kaa, mut­ta tilaa­jat koke­vat, että ura­kas­ta tus­kin oltai­siin lopul­ta sel­vit­ty ilman Jukan apu­ja. Koke­mus­ten sar­jas­sa jäi­kin mie­leen myös hyvää, lähin­nä Jukan tavas­ta hoi­taa pro­jek­tia. Tilaa­ja­pa­ris­kun­ta suo­sit­te­lee erit­täin mie­lel­lään Juk­kaa vas­taa­viin pro­jek­tei­hin, jois­sa vaa­di­taan yhteis­työ­tä, moniam­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta ja toi­mi­vaa yhteistyöverkostoa.