rasvaa viemärissä

Keit­tiön vie­mä­ris­tä kuvat­tua rasvaa

Kin­kun­ras­va on var­maan ajan­koh­tai­sin ja tutuin valis­tus­vink­ki ruo­ka­jät­tees­tä, jota ei saa kaa­taa vie­mä­riin. Ras­vat jäh­met­ty­vät vie­mä­ris­sä ja aiheut­ta­vat tukos­ta. Vas­taan on tul­lut esi­mer­kik­si kink­ku­ras­vo­jen aiheut­ta­ma tukos, jon­ka avaa­mi­seen meni lopul­ta puo­let työ­päi­väs­tä. Pie­nem­mät­kin tukok­set ja ker­ty­mät hait­taa­vat vie­mä­rin toimintaa.

Sen sijaan kin­kun­ras­va tulee kerä­tä purk­kiin ja jääh­dyt­tää. Pur­kin voi lait­taa bio­jät­tee­seen, lop­pu­jät­tee­seen tai vie­dä esi­mer­kik­si Kink­ku­temp­pu-kier­rä­tys­tem­pauk­sen keräys­paik­koi­hin, joi­hin voit tutus­tua Kink­ku­temp­pu-sivus­tol­la. Kink­ku­temp­pu on kemian­teol­li­suu­den yhtei­nen kier­rä­tys­tem­paus, jos­sa kerät­tiin vii­me vuon­na 40 000 koti­ta­lou­den kink­ku­ras­vat. Tämän vuo­den tavoit­tee­na on saa­da mukaan 100 000 koti­ta­lout­ta. Kerä­tyt kink­ku­ras­vat toi­mi­te­taan Por­voo­seen Nes­teen teh­taal­le, jos­sa sii­tä jalos­te­taan uusiu­tu­vaa polt­toai­net­ta. Mikä­li sadan­tu­han­nen koti­ta­lou­den raja täyt­tyy, lah­joit­taa Kink­ku­temp­pu 20 000 euroa Hopel­le, joka tukee vähä­va­rai­sia per­hei­tä. Kink­ku­ras­vat kerää­mäl­lä voit siis teh­dä monel­la tapaa hyvää!

Ruu­an­täh­teet eivät kuu­lu vie­mä­riin jou­lu­na, eivät­kä muu­toin­kaan. Esi­mer­kik­si vie­mä­riin kaa­det­tu ras­va aiheut­taa hel­pos­ti tukok­sien lisäk­si myös haju­hait­taa ja saat­taa hou­ku­tel­la myös rot­tia. Vie­mä­riin ei kuu­lu ras­van lisäk­si myös­kään muut ruu­an­täh­teet, jot­ka ovat peh­me­tes­sään var­si­nai­sia herk­ku­pal­joa rotille.

Rii­siä, peru­naa ja muu­ta ruo­ka­jä­tet­tä tuk­keu­tu­nee­na viemärissä

Usein tulee esi­mer­kik­si rii­si­kat­ti­lan huuh­to­mi­sen yhtey­des­sä tun­get­tua rii­sin­lo­put vie­mä­riin, joka voi pidem­män pääl­le aiheut­taa tukos­ta. Myös maka­ro­nit livah­ta­vat hel­pos­ti vie­mä­riin pas­ta­ve­siä pois kaa­taes­sa. Pas­ta, rii­sit ja esi­mer­kik­si peru­nan­kuo­ret tur­poa­vat hel­pos­ti mös­sök­si, joka tuk­keut­taa put­kea. Jos tukos pää­see syn­ty­mään kan­nat­taa sitä koit­taa avail­la koti­kons­teil­la esi­mer­kik­si ruo­ka­soo­dan ja eti­kan seok­sel­la. Mikä vie­mä­ri ei omin voi­min avau­du, kan­nat­taa pai­kal­le kut­sua huol­to­lii­ke tai Ames­ta Pal­ve­lut Oy, meil­tä löy­tyy vie­mä­ri­ka­me­roi­den lisäk­si myös kons­tit ja väli­neet vai­kei­den­kin tukos­ten avaamiseen.