REIM Kymi Oy Ltd:n isän­nöit­si­jä Kir­si Kor­jo­nen tutus­tui Juk­kaan kesäl­lä 2017 talo­yh­tiön kun­toar­vioi­den paris­sa. Jukan esi­tel­tyä toi­min­taan­sa tar­kem­min, pyy­si Kir­si tar­jous­ta useam­man talo­yh­tiön koko­nais­val­tai­sis­ta kun­toar­viois­ta myös Ames­ta Pal­ve­lut Oy:ltä. Koh­tee­na oli eri­lai­sia pien­ker­ros­ta­lo- ja rivi­ta­lo­yh­tiöi­tä, jois­ta seit­se­mäs­tä saa­tiin myön­tä­vät vas­tauk­set tar­jouk­siin. Kir­si arvos­ti tar­jous­kil­pai­lus­sa koh­tuul­lis­ta hin­noit­te­lua ja myös Jukan aitoa halua tutus­tua yhtiöihin.

Kun­toar­viois­sa suo­ri­te­taan talo­yh­tiön jokai­ses­sa asun­nos­sa sen sisä­puo­li­nen tar­kas­tus, teh­dään mär­kä­ti­lois­sa kos­teus­mit­tauk­set ja tar­peen vaa­ties­sa myös pora­rei­kä­mit­tauk­set. Lisäk­si suu­rim­mas­sa osas­sa yhtiöi­tä suo­ri­te­taan myös run­ko­vie­mä­rin ja sen haa­ro­jen vie­mä­ri­ku­vaus. Osas­sa talo­yh­tiöi­tä teh­dään myös salao­jien kuvaus ja kun­non tar­kas­tus. Näi­den lisäk­si Ames­ta Pal­ve­lut Oy on teh­nyt yhtiön isän­nöi­mis­sä koh­teis­sa muun muas­sa ilman­vaih­to- ja kos­tean­ti­lan­tar­kas­tuk­sia sekä eri­lai­sia raken­nus­töi­tä pos­ti­laa­tik­ko­te­li­nees­tä jätekatokseen.

Kir­si pitää lisäk­si Ames­ta Pal­ve­lut Oy:n moni­puo­li­suu­des­ta, sil­lä pal­ve­lui­ta saa niin pie­niin kor­jaus­töi­hin, kuin kat­ta­viin suun­nit­te­lu – ja val­von­tau­ra­koi­hin­kin. Toi­mi­van yhteis­työ­ver­kos­ton avul­la esi­mer­kik­si isom­mat suun­nit­te­lu­työt voi­daan tar­vit­taes­sa ulkois­taa, mut­ta pää­asial­li­ses­ti myös suun­nit­te­lu­työt teh­dään Ames­ta Pal­ve­luil­la itse. Lisäk­si pal­ve­lui­ta löy­tyy eri­lais­ten ja eten­kin eri­ko­kois­ten talo­yh­tiöi­den tar­pei­siin, mikä on Kir­si Kor­jo­sen mukaan erit­täin ter­ve­tul­lut­ta tilan­tee­seen, jos­sa on ollut han­ka­luuk­sia löy­tää koh­tuu­hin­tais­ta teki­jää pie­neh­köi­hin kor­jaus­hank­kei­siin. ”Pidän myös ruo­hon­juu­ri­ta­son ker­ron­nas­ta, jos­sa saa esit­tää tyh­miä­kin kysy­myk­siä”, ker­too Kirsi.