Päi­vä alkoi aamu var­hai­sel­la Inke­roi­sis­sa, jos­sa suo­ri­tet­tiin kun­toar­vio asun­to­kaup­paa var­ten. Välit­tä­jä otti yhteyt­tä jokin aika sit­ten hyvä­kun­toi­ses­ta pien­ta­los­ta, jos­sa oli­si asun­to­kau­pat edes­sä, jos vaan kun­to­tar­kas­tuk­ses­sa ei pal­jas­tui­si mitään yllät­tä­vää. Tar­kas­tus sovit­tiin per­jan­tail­le, joka osoit­tau­tui hyväk­si kun­to­tar­kas­tus­päi­väk­si kelien­sä puo­les­ta, sopi­van aurin­kois­ta ja poutaa.

Kun­toar­vion koh­de osoit­tau­tui ole­van hyväs­sä kunnossa.

Pai­kal­la tar­kas­tuk­ses­sa oli­vat asun­to­vä­lit­tä­jän lisäk­si myy­jä sekä osta­ja kave­rin­sa kans­sa. Asun­to­kaup­paa var­ten teh­tä­väs­sä tar­kas­tuk­ses­sa onkin tär­ke­ää, että pai­kal­la on sekä osta­ja että myy­jä, jot­ta kai­kil­le osa­puo­lil­le tulee rea­lis­ti­nen kuva myy­tä­vän kiin­teis­tön kun­nos­ta. Ja toki molem­mat osa­puo­let saa­vat halu­tes­saan ottaa kave­rin­kin mukaan, teh­dään­hän asun­to­kaup­paa val­mis­tel­taes­sa kui­ten­kin yksiä elä­män isoim­mis­ta päätöksistä

Oli muka­va huo­ma­ta, että koh­de oli hyvä­kun­toi­nen ja omis­ta­ja on vuo­sien saa­tos­sa pitä­nyt hyvää huol­ta raken­nuk­ses­ta. Tar­kis­tus aloi­tet­tiin oma­ko­ti­ta­lon sisä­ti­lois­ta, jon­ka jäl­keen siir­ryt­tiin teke­mään ulko­puo­lis­ta tar­kas­tus­ta ylä­poh­ja­ti­lo­ja myö­ten. Tar­kas­tuk­sen ede­tes­sä arvio kiin­teis­tön hyväs­tä kun­nos­ta vah­vis­tui ja vas­taan tuli lähin­nä pie­niä huoltokorjaustarpeita. 

Kun­toar­vion jäl­keen auton nok­ka kään­tyi koh­ti Kou­vo­laa, jos­sa koh­tee­na oli kat­to­re­mon­tin tar­pees­sa ole­va rivi­ta­lo­yh­tiö. Pai­kal­la odot­te­li­kin yhtiön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, jon­ka kans­sa käy­tiin läpi rivi­ta­lo­yh­tiön tar­pei­ta katon uusi­mi­sen suh­teen. Tapaa­mi­sen tar­koi­tuk­se­na oli tutus­tua koh­tee­seen niin, että saa­tu­jen tie­to­jen poh­jal­ta voi­daan esit­tää suun­ni­tel­ma katon uusi­mi­ses­ta sekä sii­hen liit­ty­vis­tä muis­ta toi­men­pi­teis­tä. Koko­nais­pro­jek­ti sisäl­täi­si koko pro­jek­tin läpi­ve­don ura­koit­si­joi­den kil­pai­lu­tuk­ses­ta työ­maa­val­von­taan. Tämän päi­vän tutus­tu­mi­ses­ta saa­tu­jen tie­to­jen avul­la teh­dään tar­jous­ta taloyhtiölle.

Vie­mä­ri­ku­vaus­ta UPM:llä. Lue lisää kuvauk­sis­ta pal­ve­lut - sivul­ta.

Suun­ni­tel­mat mie­les­sä on aika kur­va­ta ruo­ka­tun­nil­le, jotain nope­aa ja help­poa ennen seu­raa­vaa keikkaa.Amesta Pal­ve­lut tekee myös vie­mä­ri- ja put­kis­to­ku­vauk­sia ja täl­lä ker­taa oli­kin tie­dos­sa jo tut­tu kuvaus­paik­ka UPM:llä. Kuvauk­sien jäl­keen ohjel­mas­sa oli­si vie­lä rapor­tin kir­joit­ta­mis­ta ja sit­ten syys­vii­kon­lo­pun viettoon!