Lumi ja Pyry ovat saa­pu­neet Suo­meen. Kii­nas­ta tul­lei­den pan­da­kar­hu­jen lisäk­si myös Kymen­laak­soon on saa­tu mel­ko run­saas­ti lun­ta ja pyryä. Pan­dat tun­tui­vat sulat­ta­van osan suo­ma­lais­ten sydä­mis­tä, mut­ta samoin kuin suh­tau­tu­mi­nen eläi­miin, jakaa lumi­työt eten­kin oma­ko­ti­ta­loa­su­jien mie­li­pi­tei­tä. Osan mie­les­tä kolaa­mi­nen ja muu lumien kans­sa reh­ki­mi­nen on inhot­ta­vaa pak­ko­pul­laa, kun taas toi­set näke­vät oivan tilai­suu­den hyö­ty­lii­kun­taan ja ulkoi­luun. Reip­pai­luk­si lumi­työt voi­vat olla jos­kus yllät­tä­vän­kin ras­kai­ta, jos lun­ta on ker­ty­nyt run­saas­ti ja eten­kin, jos se on mär­kää. Kan­nat­taa­kin muis­taa van­ha vii­saus, ”älä nos­ta seläl­lä, vaan jaloilla”.

Lumien sijoit­te­luun­kin on eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä ja vink­ke­jä, yhden olles­sa var­ma: lumet tulee sijoit­taa omal­le ton­til­le. Run­sas­lu­mi­si­na tal­vi­na voi tuon­kin neu­von toteut­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä olla han­ka­laa, kun tont­ti täyt­tyy lumes­ta ja lisää vaan tulee tai­vaan täy­del­tä. Kan­nat­tai­si­kin jo alku­tal­ves­ta miet­tiä lumien kasaus­ta, vaik­ka läm­pö­ti­lat keik­kui­si­vat­kin vie­lä pit­kään plus­san puo­lel­la. Jär­ke­vä lumien sijoi­tus sääs­tää niin omaa kun­toa kuin taloa­kin, kun jäte­tään lumet kinos­ta­mat­ta raken­nus­ten vie­rus­toil­le. Van­ha kan­sa uskoo pak­kas­lu­men eris­tä­vään vai­ku­tuk­seen, mut­ta kevään alkaes­sa alka­vat pak­kas­lu­met­kin sulaa ja sil­loin kinok­set kas­te­le­vat perus­tuk­sia ja voi­vat estää myös ilman­vaih­toa. Lumien kasauk­sis­sa kan­nat­taa alus­ta alkaen huo­mioi­da myös lii­ken­ne­tur­val­li­suus niin, ettei­vät lumi­ka­sat tuki tei­tä tai estä näky­vyyt­tä. Kan­nat­taa muis­taa myös istu­tuk­set, har­va pen­sas tyk­kää ras­kaas­ta ja oksia kat­ko­vas­ta kinok­ses­ta, vaik­ka lumi sopi­vis­sa mää­rin usein istu­tuk­sia suojaakin.

Lumi­työt eivät var­si­nai­ses­ti ole mikään väli­ne­la­ji, mut­ta tot­ta kai oikeat väli­neet avit­ta­vat tätä­kin puu­haa. Mikä­li tun­tuu, että lumi­töi­den sijaan nau­tit mie­lum­min muis­ta tal­ven puu­his­ta, niin ota mei­hin yhteyt­tä. Meil­tä löy­tyy niin väli­neet kuin teki­jät­kin tal­ven lumiu­ra­koi­hin, jol­loin voit sääs­tää aikaa ja ken­ties sel­kää­si­kin ja tutus­tua Lumin ja Pyryn tou­hui­hin sisä­ti­lois­sa.