Näkyy­kö katon reu­nal­la run­saas­ti jää­puik­ko­ja? Räys­tääl­lä roik­ku­vat jää­pui­kot ovat toki kau­nii­ta, mut­ta myös vaa­ral­li­sia. Lisäk­si ne voi­vat ker­toa ilma­vuo­dois­ta, jois­ta kie­li­vät myös lumet­to­mat koh­dat muu­toin lumen peit­tä­mäl­lä katol­la. Ilman­vaih­to-ongel­mis­ta ker­too myös vedon tun­ne, joka vai­kut­taa ikä­väs­ti niin asu­mis­viih­ty­vyy­teen kuin lämmityslaskuunkin.

Läm­pö­ti­lae­rot ovat tär­kei­tä kuvia tulkitessa

Ilma­vuo­dot saa­daan pal­jas­tet­tua läm­pö­ka­me­roi­den avul­la, hel­pos­ti ja raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Läm­pö­ka­me­roil­la voi­daan pai­kan­taa ilma­vuo­dot ja kyl­mä­sil­lat, mut­ta myös esi­mer­kik­si lat­tia­läm­mi­tys- ja läm­min­ve­si­put­kien kul­ku­rei­tit. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­sil­la voi­daan pal­jas­taa myös kos­teus­vau­rioi­ta ja tut­kia raken­tei­ta. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­sia voi­daan teh­dä laa­dun var­mis­ta­mi­sek­si myös juu­ri val­mis­tu­neis­sa sekä vas­ta raken­teil­la ole­vis­sa koh­teis­sa. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­siin ja mui­hin pal­ve­lui­him­me voit tutus­tua lisää net­ti­si­vuil­lam­me. Ota yhteyt­tä, niin kuva­taan sinun­kin kiinteistösi!