Puo­li­pil­vi­nen päi­vä Kou­vo­las­sa, juu­ri sopi­va ulko-ovien ja par­ve­keo­vien tar­kis­ta­mi­seen. Ilta­päi­väl­lä Juk­ka kier­te­lee yhteen­sä 21 asun­toa, jois­sa tar­kis­te­taan ovet ja nii­den toi­mi­vuus. Työ teh­dään nyt, kos­ka ovis­sa oli havait­tu puut­tei­ta ja ener­gia­ta­lou­den kan­nal­ta on jär­ke­vää suo­rit­taa kor­jauk­set vie­lä ennen kyl­män tuloa.

Isän­nöit­si­jä on ilmoit­ta­nut asuk­kail­le tar­kas­ta­jan tulos­ta ja kaik­ki sujuu muka­van jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti. Ovet tun­tu­vat ylei­ses­ti ottaen ole­van huo­nom­mas­sa kun­nos­sa, kuin ennal­ta voi­si raken­ta­mi­sa­jan­koh­das­ta pää­tel­lä. Ovet vaa­ti­vat uusi­mis­ta lähi­vuo­si­na, mut­ta nyt niil­le on teh­tä­vä tii­vis­tys­lis­ta­kor­jauk­sia ja -sää­tö­jä, että ne saa tyy­dyt­tä­vään kuntoon.