Vie­mä­rin avausta

Juk­ka oli kuvaa­mas­sa vii­ti­sen vuot­ta van­han vie­mä­rei­tä Kou­vo­las­sa. Vie­mä­rei­den toi­min­nas­sa oli havait­tu puut­tei­ta heti alus­ta asti, esi­mer­kik­si sään­nöl­li­ses­ti ilmes­ty­viä tukok­sia.  Vie­mä­rei­tä oli kuvat­tu aikai­sem­min­kin ja ura­koit­si­ja oli käy­nyt teke­mäs­sä joi­tain kor­jauk­sia­kin. Jukan kol­le­ga tar­kas­tus­puo­len hom­mis­ta pyy­si puo­lu­ee­ton­ta vie­mä­ri­ku­vaus­ta ja rapor­toin­tia koh­tees­ta, kos­ka ongel­mat oli­vat kor­jauk­sis­ta huo­li­mat­ta jatkuneet.

 

 

Kuvauk­sis­sa sel­vi­si ongel­ma­koh­dat ja asen­nus­vir­heet, kuten puut­teel­li­set kaa­dot ja vää­rän­lai­set asen­nus­osat. Vie­mä­rei­hin oli asen­nusai­ka­na jätet­ty put­ken kat­kai­sus­ta jää­neet jäys­teet. Vie­mä­reis­tä löy­tyi myös muu­ta raken­nus­jä­tet­tä, kuten esi­mer­kik­si muo­via, joh­to­ja ja eris­tei­tä. Vie­mä­rit saa­tiin lopul­ta avat­tua ja asuk­kaat sai­vat vie­lä kor­jauseh­do­tuk­sen, jot­ta ongel­mat saa­tai­siin poistettua.

 

 

Videol­ta napat­tu kuva vie­mä­ris­tä, joka on avat­tu tukoksista.