Täl­lä het­kel­lä työ­nal­la on muu­ta­mia pro­jek­te­ja, jois­ta yksi on vesi­vau­rio­asun­to Kou­vo­las­sa. Vesi­vau­rio syn­tyi, kun asun­non yli 30 vuot­ta van­ha wc-istuin hal­ke­si vesi­säi­liön kupees­ta ja vedet pää­si­vät hil­jal­leen valu­maan koko asun­non alu­eel­le. Vali­tet­ta­vas­ti ei ole tie­dos­sa, kuin­ka kau­an pönt­tö on kupees­taan vuo­ta­nut, jot­ta voi­tai­siin arvioi­da asun­toon valu­neen veden mää­rä. Mää­rän täy­tyy kui­ten­kin olla huo­mat­ta­va, kos­ka vesi levi­si koko huoneistoon.

Jos asun­nos­sa on asun­to­koh­tai­nen vesi­sul­ku, kan­nat­taa vedet sul­kea pidem­män pois­sao­lon ajaksi.

Asun­nos­ta puret­tiin ennen kui­va­tus­ta kaik­ki mate­ri­aa­lit etei­ses­tä, keit­tiös­tä, olo­huo­nees­ta ja makuu­huo­neis­ta. Myös pesu­ti­lat puret­tiin täy­sin. Täl­lä het­kel­lä asun­nos­sa on käyn­nis­sä koneel­li­nen kui­va­tus, joka kes­tää noin kuu­kau­den ver­ran. Pro­jek­tin koko­nais­kes­tok­si tulee arviol­ta 3-4 kuu­kaut­ta.  Ames­ta Pal­ve­lut Oy hoi­taa täs­sä­kin pro­jek­tis­sa val­von­ta­työt ja kor­jaus­töi­den kilpailutuksen.