Ames­ta pal­ve­lu Oy

Kiin­teis­tö­jen kun­toar­viot, sanee­rauk­set ja kun­nos­sa­pi­to Kou­vo­lan ja Kot­kan seudulla

Ames­ta Pal­ve­lut Oy on raken­nus­ten kun­to­kar­toi­tuk­siin, vau­rioi­den tut­ki­mi­seen, kun­nos­sa­pi­toon ja kor­jauk­seen eri­kois­tu­nut yri­tys. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis- että yri­tys­asiak­kai­ta kat­ta­vas­ti Kou­vo­lan ja Kot­kan alueella.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat niin kiin­teis­tö­jen kun­toar­viot, kos­teus­mit­tauk­set, vede­ne­ris­tys­tar­kas­tuk­set, asbes­ti­kar­toi­tuk­set kuin vie­mä­ri- ja lämpökamerakuvauksetkin.

Kar­toi­tus­ten lisäk­si teem­me ammat­ti­tai­dol­la myös kai­ken­ko­koi­set sanee­raus­työt aina pie­nis­tä pin­ta­re­mon­teis­ta koko­nais­val­tai­siin keit­tiö- ja kyl­py­huo­ne­re­mont­tei­hin. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös kat­ta­vat projektinhallintapalvelut.

Ames­ta Pal­ve­lut tar­jo­aa asiak­kail­leen myös kiin­teis­tö­jen kun­nos­sa­pi­toa sekä muuttopalveluita.

Kiin­nos­tuit­ko pal­ve­luis­tam­me? Tutus­tu tar­jon­taam­me pal­ve­lut-sivul­lam­me ja ota yhteyttä!

Koh­tei­den suunnittelu

Suun­ni­tel­mis­sa kor­jauk­sia, uuden raken­ta­mis­ta, mitä vain muu­tok­sia! Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty kuu­luu sanonta.Tämä on myös hyvä huo­mioi­da ajois­sa, että koh­tee­seen ehtii eri osa­puo­let paneu­tua ja saa par­haat teki­jät suo­rit­ta­maan työ­tä. Esi­mer­kik­si ensi vuo­den 2020 suu­rem­pien koh­tei­den suun­nit­te­lu on menos­sa hyvää vauh­tia ja koh­ta alkaa ura­koit­si­joi­den kil­pai­lu­tuk­set yms. jot­ta kesäksi…

PAL­VE­LUT

VEDE­NE­RIS­TYS­TAR­KAS­TUS

Raken­nus­mää­räys­ten edel­lyt­tä­mä vede­ne­ris­tys­ra­port­ti, luo­tet­ta­vas­ti ja mää­räyk­set täyttäen.

KUN­TOAR­VIO, KOSTEUSMITTAUS

Asun­to­kau­pan kun­toar­vio, eri­lais­ten koh­tei­den kun­to­tar­kas­tus ja kosteusmittaus.

VIE­MÄ­RI­KU­VAUK­SET, LÄMPÖKAMERAKUVAUKSET

Asun­to­kau­pan kun­toar­vio, eri­lais­ten koh­tei­den kun­to­tar­kas­tus ja kosteusmittaus.

PRO­JEK­TIN­HAL­LIN­TA JA - VALVONTA

Kil­pai­lu­tus, työ­maa­val­von­ta ja pro­jek­tien koko­nais­hal­lin­ta. Aika­tau­lus­sa ja kustannustehokkaasti!

SANEE­RAUS­TYÖT

Teem­me eri­lai­set raken­nus­ten ja asun­to­jen sanee­raus­työt, esi­mer­kik­si lat­tioi­den vaih­dot ja muut pin­ta­sa­nee­rauk­set sekä keit­tiö – ja kylpyhuoneremontit.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistamme?

Ota yhteyt­tä!