Ames­ta pal­ve­lu Oy

Kiin­teis­tö­jen kun­toar­viot, sanee­rauk­set ja kun­nos­sa­pi­to Kou­vo­lan ja Kot­kan seu­dul­la

Ames­ta Pal­ve­lut Oy on raken­nus­ten kun­to­kar­toi­tuk­siin, vau­rioi­den tut­ki­mi­seen, kun­nos­sa­pi­toon ja kor­jauk­seen eri­kois­tu­nut yri­tys. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis- että yri­tys­asiak­kai­ta kat­ta­vas­ti Kou­vo­lan ja Kot­kan alu­eel­la.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat niin kiin­teis­tö­jen kun­toar­viot, kos­teus­mit­tauk­set, vede­ne­ris­tys­tar­kas­tuk­set, asbes­ti­kar­toi­tuk­set kuin vie­mä­ri- ja läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­set­kin.

Kar­toi­tus­ten lisäk­si teem­me ammat­ti­tai­dol­la myös kai­ken­ko­koi­set sanee­raus­työt aina pie­nis­tä pin­ta­re­mon­teis­ta koko­nais­val­tai­siin keit­tiö- ja kyl­py­huo­ne­re­mont­tei­hin. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös kat­ta­vat pro­jek­tin­hal­lin­ta­pal­ve­lut.

Ames­ta Pal­ve­lut tar­jo­aa asiak­kail­leen myös kiin­teis­tö­jen kun­nos­sa­pi­toa sekä muut­to­pal­ve­lui­ta.

Kiin­nos­tuit­ko pal­ve­luis­tam­me? Tutus­tu tar­jon­taam­me pal­ve­lut-sivul­lam­me ja ota yhteyt­tä!

On taas kevät!

“Kevät toi, kevät toi maa­la­rin..” Toi­ko kevät myös sisus­tusin­non? Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan uudet pin­nat sinun­kin kotii­si!

PAL­VE­LUT

VEDE­NE­RIS­TYS­TAR­KAS­TUS

Raken­nus­mää­räys­ten edel­lyt­tä­mä vede­ne­ris­tys­ra­port­ti, luo­tet­ta­vas­ti ja mää­räyk­set täyt­täen.

KUN­TOAR­VIO, KOS­TEUS­MIT­TAUS

Asun­to­kau­pan kun­toar­vio, eri­lais­ten koh­tei­den kun­to­tar­kas­tus ja kos­teus­mit­taus.

VIE­MÄ­RI­KU­VAUK­SET, LÄM­PÖ­KA­ME­RA­KU­VAUK­SET

Asun­to­kau­pan kun­toar­vio, eri­lais­ten koh­tei­den kun­to­tar­kas­tus ja kos­teus­mit­taus.

PRO­JEK­TIN­HAL­LIN­TA JA - VAL­VON­TA

Kil­pai­lu­tus, työ­maa­val­von­ta ja pro­jek­tien koko­nais­hal­lin­ta. Aika­tau­lus­sa ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti!

SANEE­RAUS­TYÖT

Teem­me eri­lai­set raken­nus­ten ja asun­to­jen sanee­raus­työt, esi­mer­kik­si lat­tioi­den vaih­dot ja muut pin­ta­sa­nee­rauk­set sekä keit­tiö – ja kyl­py­huo­ne­re­mon­tit.

Kiin­nos­tuit­ko pal­ve­luis­tam­me?

Ota yhteyt­tä!