Sanee­raus­työt

Pal­ve­lui­him­me kuu­luu kat­ta­vas­ti eri­lai­set raken­nus­ten ja asun­to­jen sanee­raus­työt, kuten lat­tioi­den vaih­dot ja muut pin­ta­re­mon­tit sekä keit­tiö- ja kyl­py­huo­ne­sa­nee­rauk­set. Hoi­dam­me ammat­ti­tai­dol­la myös kiin­teis­tö­jen ulko­pin­to­jen remont­ti­työt, esi­mer­kik­si jul­ki­si­vu­ver­houk­sien uusi­mi­set, kat­to­maa­lauk­set ja -remontit.

Uusim­me myös sade­ve­si­jär­jes­tel­mät tai asen­nam­me ne uudis­ra­ken­ta­mi­sen tar­pei­siin avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Kil­pai­lu­tam­me aliu­ra­koit­si­jat ja viem­me pro­jek­tit koko­nais­val­tai­ses­ti lop­puun asti, aina aikataulussaan.

Pro­jek­ti­hal­lin­ta ja tukipalvelut

Toi­mim­me eri­lai­sis­sa ja eri­ko­koi­sis­sa pro­jek­teis­sa kokoa­va­na teki­jä­nä, joka kil­pai­lut­taa ja aika­tau­lut­taa työ­maan ura­koit­si­joi­den työt. Kat­ta­viin pro­jek­tin­hal­lin­ta- ja tuki­pal­ve­lui­him­me kuu­luu myös esi­mer­kik­si työmaavalvonta.

Hoi­dam­me pro­jek­tien ete­ne­mi­sen eri toi­mi­joi­den kans­sa yhteis­työs­sä, aika­tau­lus­saan ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Esi­merk­ki­nä aiem­mis­ta toteu­tu­neis­ta pro­jek­teis­ta toi­mii Kel­ta­kan­kaan ABC:n pihas­sa ole­va len­to­ko­ne­vit­rii­ni. Pro­jek­tis­sa kil­pai­lu­tet­tiin eri teki­jät, pidet­tiin yhteis­työ­pa­la­ve­rit suun­nit­te­li­joi­den kans­sa ja vas­tat­tiin raken­nus­pro­jek­tin koko­nais­jär­jes­te­lyis­tä. Tutus­tu mui­hin­kin pro­jek­tei­him­me refe­rens­sit-sivul­la.

Kun­toar­viot ja kosteusmittaukset

Oma­ko­ti­ta­lon kun­toar­vio teh­dään useim­mi­ten asun­to­kau­pan yhtey­des­sä. Kun­toar­vion teet­tä­mi­nen voi olla hyö­dyl­lis­tä myös ilman asun­to­kau­pan aikei­ta, sil­lä luo­tet­ta­vas­ta kun­to­tar­kas­tuk­ses­sa käy ilmi raken­nuk­sen kun­to ja sen vaa­ti­mat kor­jaus­toi­men­pi­teet. Tie­to kiin­teis­tön todel­li­ses­ta kun­nos­ta aut­taa vält­tä­mään monia vau­rioi­ta, kun ongel­mat havai­taan jo ennen vahin­ko­jen syn­ty­mis­tä. Näin voi­daan myös kes­kit­tyä tär­keim­piin kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­siin ja ennal­taeh­käis­tä raken­nuk­sen tar­pee­ton­ta kulu­mis­ta. Asun­to­kau­pan kun­toar­vioi­den lisäk­si teem­me myös koko­nais­ten rivi- ja ker­ros­ta­lo­jen kuntotarkastuksia.

Kun­toar­vioi­den lisäk­si pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös kos­teus­mit­tauk­set. Mit­tauk­sia suo­ri­te­taan pin­ta­kos­teus­mit­tauk­si­na ja pora­rei­kä­mit­tauk­si­na, joko raken­nusai­ka­na tai val­miis­ta pin­nois­ta asun­to­kau­pan yhtey­des­sä, vesi­va­hin­gon sat­tues­sa tai kos­teus­vau­rio­ta epäil­täes­sä. Kos­teus­mit­taus tuot­taa luo­tet­ta­vaa tie­toa, jota voi­daan hyö­dyn­tää raken­tei­den kun­toa määritettäessä.

Vau­rio­kar­toi­tuk­set ja tutkimustyöt

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kiin­teis­tö­jen ja asun­to­jen eri­lais­ten vau­rioi­den pai­kal­lis­ta­mi­nen, tut­ki­mi­nen ja syi­den sel­vi­tys. Kai­kis­ta vau­riois­ta laa­di­taan aina asiak­kaal­le raport­ti kor­jaus­ke­ho­tuk­si­neen. Hoi­dam­me tar­vit­taes­sa myös koh­teen sanee­rauk­sen tai kil­pai­lu­tam­me teki­jät työlle.

Vesi­va­hin­ko­koh­teis­sa teem­me vesi­vau­rio­kar­toi­tuk­set, eli huo­leh­dim­me tar­vit­ta­vis­ta kos­teus­mit­tauk­sis­ta, kar­toi­tam­me vau­rioi­den laa­juu­den ja sel­vi­täm­me vahin­gon syyn. Kar­toi­tuk­sen lisäk­si teem­me kaik­ki tar­vit­ta­vat jat­ko­toi­men­pi­teet vahin­ko­jen korjaamiseksi.

Teem­me myös laki­sää­tei­siä asbes­ti- ja hait­ta-aine­kar­toi­tuk­sia. Asbes­ti­kar­toi­tus on vuon­na 2016 voi­maan astu­neen asbes­ti­lain mukaan teh­tä­vä kaik­kien ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­den raken­nus­ten sanee­rausu­ra­koi­den yhtey­des­sä. Asbes­tia on aiem­min käy­tet­ty hyvin ylei­ses­ti eri­lai­sis­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa, kuten lii­mois­sa, eris­teis­sä, sei­nä-, lat­tia- ja kat­to­ma­te­ri­aa­leis­sa. Sik­si kar­toi­tus tulee­kin teh­dä kai­ken­ko­kois­ten pur­ku­töi­den yhtey­des­sä. Ter­veys- ja ympä­ris­tö­ris­kin voi­vat aiheut­taa myös muut raken­teis­sa pii­le­vät hait­ta-aineet, kuten lyijy.

Asbes­ti- ja hait­ta-aine­kar­toi­tuk­sis­sa otam­me näyt­teet kar­toi­tet­ta­vis­ta koh­teis­ta ja toi­mi­tam­me ne labo­ra­to­rioon tut­kit­ta­vik­si. Tut­ki­mus­tu­lok­set saa­tuam­me rapor­toim­me havain­nois­ta asiak­kaal­le ja hoi­dam­me tulos­ten mukaan vaa­di­tut kor­jaus­toi­men­pi­teet koh­tees­sa. Tar­joam­me myös luo­tet­ta­vaa neu­von­taa eri­lais­ten vau­rioi­den ennaltaehkäisyssä.

Vie­mä­ri- ja lämpökamerakuvaukset

Teem­me luo­tet­ta­vas­ti vie­mä­ri- ja lämpökamerakuvaukset.
Vie­mä­ri­ku­vauk­sen avul­la sel­vi­te­tään put­kis­ton toi­min­ta­kun­to ja niis­sä mah­dol­li­ses­ti ilme­ne­vät ongel­mat. Vie­mä­ri­ku­vaus kan­nat­taa teet­tää, mikä­li put­kis­tos­sa ilme­nee ongel­mia. Vie­mä­ri­ku­vauk­set ovat suo­si­tel­ta­via myös vie­mä­rei­den uusi­mi­sen jäl­keen, jot­ta voi­daan var­men­taa uusien vie­mä­rei­den toiminta.

Vie­mä­ri­ku­vauk­sis­sa käy­tös­säm­me on kak­si kame­raa, jois­sa molem­mis­sa on pai­kan­nin, joka pal­jas­taa vie­mä­rin kul­ku­rei­tin raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Vie­mä­ri­ka­me­roil­la voi­daan kuva­ta myös salao­jia ja hor­me­ja tai mui­ta vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­via paik­ko­ja, kuten kiin­teis­tö­jen ylä­poh­jia ja ala­poh­ja­ra­ken­tei­ta. Kuvauk­sen jäl­keen asia­kas saa käyt­töön­sä kuvaus­tal­len­teen ja rapor­tin, jos­sa osoi­te­taan mah­dol­li­ses­ti havai­tut ongel­ma­koh­dat ja korjauskehotukset.

Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­sen tavoit­tee­na on löy­tää raken­nuk­sen läm­pö- ja ilma­vuo­dot. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­sel­la voi­daan etsiä myös kos­teus­vau­rioi­ta ja tut­kia raken­tei­ta. Läm­pö­ka­me­ra­ku­vaus on nopea ja help­po tapa tut­kia, löy­tyy­kö raken­teis­ta kor­jaus­tar­pei­ta, ja kuvaus­ta voi­daan käyt­tää myös vie­lä raken­teil­la ole­vis­sa koh­teis­sa. Käy­tös­säm­me on ammat­ti­käyt­töön tar­koi­tet­tu läm­pö­ka­me­ra, joka tal­len­taa sekä nor­maa­le­ja digi­ku­via että läm­pö­ku­via tie­don ana­ly­soin­tia ja rapor­toin­tia varten.

Vede­ne­ris­tys­tar­kas­tuk­set

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös raken­nus­mää­räyk­sis­sä vaa­dit­ta­vat vede­ne­ris­tys­tar­kas­tuk­set. Tar­kas­tuk­sia voi­daan teh­dä joko uudis­koh­tees­sa tai van­han kyl­py­huo­neen remon­toin­nin yhtey­des­sä. Osa­keyh­tiöis­sä talo­yh­tiö vaa­tii rapor­tin vedeneristystarkastuksesta.

Vede­ne­ris­tys­tar­kas­tuk­ses­sa mita­taan aloi­tus­kat­sel­muk­sen jäl­keen pin­to­jen kos­teus ja tar­kis­te­taan raken­teet. Vuon­na 2016 voi­maan tul­leen asbes­ti­lain mukaan kaik­kien ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­den mär­kä­ti­lo­jen remon­toin­tien yhtey­des­sä on suo­ri­tet­ta­va asbes­ti­kar­toi­tus, ja sik­si vede­ne­ris­tys­tar­kis­tuk­sen yhtey­des­sä on huo­mioi­ta­va raken­teis­sa mah­dol­li­ses­ti pii­le­vä asbes­ti ja sii­tä aiheu­tu­vat toi­men­pi­teet. Kun vede­ne­ris­te on asen­net­tu, tar­kis­te­taan sei­nä- ja lat­tia­pin­nat, valo­ku­va­taan tila sekä vede­ne­ris­tys ja ote­taan näyt­teet kal­vo­pak­suu­des­ta. Havain­nois­ta teh­dään vede­ne­ris­tys­tar­kas­tus­ra­port­ti isän­nöit­si­jäl­le tai tilaajalle.

Muut­to­pal­ve­lut

Ames­ta Pal­ve­lut Oy hoi­taa puo­les­ta­si asun­to­jen, lii­ke­ti­lo­jen, toi­mis­to­jen ja mui­den tilo­jen muu­tot. Teem­me sekä koko­nais­val­tai­set muut­to­pal­ve­lut avai­met käteen -peri­aat­teel­la että asiak­kaan tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan rää­tä­löi­dyt muu­tot. Toi­mi­tam­me tar­vit­taes­sa muut­to­laa­ti­kot ja pak­kaus­ma­te­ri­aa­lit. Neu­vom­me myös mie­lel­läm­me muut­toon liit­ty­vis­sä toi­men­pi­teis­sä, jot­ta muut­to sujui­si mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja vaivattomasti.

Kiin­teis­tön­hoi­to­työt

Pal­ve­lem­me kiin­teis­tön­hoi­to- ja kun­nos­sa­pi­to­töis­sä yksi­tyis­asiak­kai­ta, talo­yh­tiöi­tä ja mui­ta kiin­teis­tön omis­ta­jia. Teem­me kiin­teis­tön­hoi­to­töi­tä sovi­tus­sa laa­juu­des­sa asiak­kaan tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan.

Toi­mim­me jous­ta­vas­ti joko ker­ta­luon­tei­ses­ti tai vuo­si­so­pi­muk­sel­la. Kiin­teis­tö­jen hoi­to- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si kat­to­huol­to­työt ja rän­nien puh­dis­tuk­set. Huo­leh­dim­me myös vihe­ra­luei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta, kuten nur­mi­koi­den aja­mi­ses­ta sekä pui­den, oksien ja piha-aito­jen leikkuusta.

Kier­rä­tys­pal­ve­lu

Tar­joam­me asiak­kaan tar­pei­den mukais­ta kier­rä­tys­pal­ve­lua esi­mer­kik­si metal­li­jät­teil­le sekä uudel­leen hyö­dyn­net­tä­vil­le pak­kaus­ma­te­ri­aa­leil­le. Toi­mi­tam­me esi­mer­kik­si eri­lai­sis­sa piha- ja puu­tar­ha­pro­jek­teis­sa yli­mää­räi­sek­si jää­neet maa-ainek­set eteen­päin. Väli­täm­me myös kat­to­pel­lit, ikku­nat ja muut yli­jää­mä­ma­te­ri­aa­lit kierrätykseen.

Otso­noin­ti

Otso­noin­ti on teho­kas ja help­po kei­no ilman puh­dis­tuk­seen ja epä­miel­lyt­tä­vien haju­jen pois­toon. Teem­me otso­noin­te­ja sekä yksi­tyis- että yri­tys­asiak­kai­den tar­pei­siin. Kar­toi­tam­me hajun aiheut­ta­jan ja hank­kiu­dum­me eroon hajus­ta nopeas­ti ja turvallisesti.

Otso­noin­nin avul­la pääs­tään eroon esi­mer­kik­si vie­mä­rin, homeen, tupa­koin­nin tai eläi­mien aiheut­ta­mis­ta hajuis­ta ja ilman tunk­kai­suu­des­ta. Otso­noin­tia voi­daan käyt­tää myös palo- ja vesi­vau­rio­asun­nois­sa. Otso­noin­ti pois­taa tehok­kaas­ti aller­gia­nai­heut­ta­jia, eikä jätä jäl­keen­sä mitään kemikaalijäämiä.

Otso­ni on hen­gi­tet­ty­nä hai­tal­lis­ta, mut­ta ammat­ti­lai­sen käyt­tä­mä­nä otso­noin­ti on tur­val­li­nen ja help­po hajun­pois­to­kei­no. Otso­noin­nil­la ei voi­da pois­taa itse hajun aiheut­ta­jaa eikä tun­keu­tua raken­tei­den sisäl­lä ole­vaan homee­seen, mut­ta huo­neis­to­jen pin­toi­hin ja huo­ne­ka­lui­hin tart­tu­neet homei­tiöt ja hajut pys­ty­tään pois­ta­maan tehok­kaas­ti. Otso­noin­ti kan­nat­taa­kin teh­dä aina ennen uusien pin­ta­ma­te­ri­aa­lien asentamista.

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Kiin­nos­tuit­ko palveluistamme?

Ota yhteyt­tä!