AMES­TA PAL­VE­LUT OY

Ames­ta Pal­ve­lut Oy perus­tet­tiin vas­taa­maan asiak­kai­den moni­puo­li­sia tar­pei­ta kiin­teis­tö­jen kun­nos­sa­pi­dos­sa ja kor­jauk­ses­sa. Toi­min­ta-aja­tuk­se­nam­me on tuot­taa pal­ve­lui­ta asun­to­jen ja kiin­teis­tö­jen kor­jauk­seen, mut­ta myös vahin­ko­jen ennal­taeh­käi­syyn ja kartoitukseen.

Haluam­me siis tar­jo­ta asiak­kail­lem­me vai­vat­to­mas­ti saman katon alta sekä kun­to­tar­kas­tuk­set ja vahin­ko­kar­toi­tuk­set että sanee­raus- ja kun­nos­sa­pi­to­työt. Asiak­kaam­me voit vali­ta pal­ve­lun joko avai­met käteen -peri­aat­teel­la tai ostaa min­kä tahan­sa yksit­täi­sen pal­ve­lun. Kar­toi­tus­ten yhtey­des­sä kil­pai­lu­tam­me myös mie­lel­läm­me puo­les­ta­si sopi­vat teki­jät kor­jaus­työ­hön. Lisäk­si pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kat­ta­vat projektinhallintapalvelut.

Ames­ta Pal­ve­lut Oy on perus­tet­tu vuon­na 2017, mut­ta meil­lä on pit­kät perin­teet eri­lais­ten raken­nusu­ra­koi­den paris­sa. Yri­tyk­sem­me taus­tal­la on jo vuo­des­ta 1957 asti toi­mi­nut Anja­lan Maa­laus Oy, jon­ka toi­min­ta jat­kuu nyt isäl­tä pojalle.

Asian­tun­te­vat ja koke­neet raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sem­me sekä laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit ja työ­vä­li­neet takaa­vat aina onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen pro­jek­tis­sa kuin pro­jek­tis­sa. Panos­tam­me kai­kis­sa ura­kois­sam­me suju­vaan yhteis­työ­hön ja tavoit­tee­nam­me on aina sata­pro­sent­ti­ses­ti tyy­ty­väi­nen asia­kas. Ames­ta Pal­ve­lut Oy on Tilaajavastuu.fi-pal­ve­lun jäsen, eli olem­me Luo­tet­ta­va kump­pa­ni. Lisäk­si olem­me saa­neet toi­min­nas­tam­me Suo­men Vah­vim­mat AA -sertifikaatin.Amesta Pal­ve­lut Oy perus­tet­tiin vas­taa­maan asiak­kai­den moni­puo­li­sia tar­pei­ta kiinteistöjen.

Anja­lan Maa­laus Oy

Anja­lan Maa­laus toi­mi Kot­kan ja van­han Kou­vo­lan alu­eel­la eri­lais­ten uudis­ra­ken­nus- ja kor­jaus­pro­jek­tien paris­sa. Yri­tys oli ensin kom­man­diit­tiyh­tiö, ja vuon­na 1978 se muu­tet­tiin osakeyhtiöksi.

Asiak­kai­na Anja­lan Maa­laus Oy:llä oli­vat yksi­tyis­hen­ki­löi­den lisäk­si suu­ret raken­nus­liik­keet, teol­li­suusa­lan yri­tyk­set sekä kun­nat ja kau­pun­git. Yri­tys oli esi­mer­kik­si muka­na sanee­raa­mas­sa Män­ty­har­jun kirk­koa, jos­sa koko kir­kon sisä­puo­li­set maa­lauk­set uusit­tiin. Anja­lan Maa­laus uusi myös kaik­ki Kymen­laak­son alu­eel­la sijain­neet Osuus­pan­kin kont­to­rit, jois­sa teh­tiin pin­ta­re­mon­tin lisäk­si muu­tos­töi­tä esi­mer­kik­si pankkitiskeihin.

Kiin­teis­tö­jen huol­to- ja kor­jaus­töis­sä Anja­lan Maa­laus toi­mi muun muas­sa Sto­ra Enson Anja­lan­kos­ken ja Sum­man teh­da­sa­lueil­la. Uudis­ra­ken­nus­koh­teis­ta voi­daan puo­les­taan mai­ni­ta esi­mer­kik­si Kar­hu­vuo­ren pal­ve­lu­ta­lo Mum­mo­lik­ka, jon­ka raken­nus­pro­jek­tis­sa yri­tys teki kaik­ki sisä­puo­len tasoi­tus- ja maa­laus­työt sekä raken­nuk­sen ulko­puo­li­set maa­laus­työt. Anja­lan Maa­laus Oy oli muka­na raken­ta­mas­sa myös Lovii­san sääs­tö­pank­kia, jos­sa yri­tys vas­ta­si sisä­puo­len tasoi­tus- ja maalaustöistä.

Yri­tys on jo vuo­des­ta 1978 asti toi­mi­nut luo­tet­ta­va­na sekä jous­ta­va­na kump­pa­ni­na ja samat arvot ohjaa­vat toi­min­taam­me myös tänä päivänä.

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja ota yhteyt­tä!